สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Phuket Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department เกี่ยวกับจังหวัด

ปกจังหวัดภูเก็ต.jpg 

 

bullet_blue.pngคลินิคภาษีกระทรวงการคลัง 

bullet_blue.pngคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน       

bullet_blue.pngคู่มือมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต       

bullet_blue.pngบริการทางอิเล็คทรอนิกส์  E-Service  คลิก