สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่
Phrae Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  เรื่อง รายละเอียด 

โครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

   - ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน : รายละเอียด

   - แผนการดำเนินการตามเป้าหมาย : รายละเอียด

   - สื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส : รายละเอียด

   - การดำเนินกิจกรรมตามเป้าหมาย คุณธรรมเป้าหมาย "ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทำ" และคุณธรรม 5 ประการ : รายละเอียด

   - ยกย่องเชิดชูบุคลากรต้นแบบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ ตามคุณธรรม "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : รายละเอียด

   - ยกย่องเชิดชูบุคลากรต้นแบบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ ตามคุณธรรม "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : รายละเอียด


 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

   - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

   - การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

   - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

   - แผนป้องกันการทุจริต

   - มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

รายละเอียด