สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่
Phrae Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  เรื่อง รายละเอียด 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

   - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

   - การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

   - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

   - แผนป้องกันการทุจริต

   - มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

รายละเอียด