สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่
Phrae Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department มาตราฐานการให้บริการ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

  เรื่อง รายละเอียด 

มาตราฐานการให้บริการ/คู่มือประชาชน  รายละเอียด

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน  รายละเอียด

 

การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม(การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  รายละเอียด