สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่
Phrae Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ลำดับ เรื่อง รายละเอียด

1

รายงานงบทดลอง

พฤษภาคม 2565

เมษายน 2565

มีนาคม 2565

กุมภาพันธ์ 2565

มกราคม 2565

ธันวาคม 2564

พฤศจิกายน 2564

ตุลาคม 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ 30 กันยายน  2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี ประจำปีงบประมาณ 2564 

กันยายน 2564

สิงหาคม 2564

กรกฎาคม 2564

มิถุนายน 2564

พฤษภาคม 2564 

เมษายน 2564

มีนาคม 2564

กุมภาพันธ์ 2564

มกราคม 2564

ธันวาคม 2563

พฤศจิกายน 2563

ตุลาคม 2563

ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563

กันยายน 2563  

2

แจ้งการโอนเงินเก็บเพิ่มค่าใบอนุญาตขายสุรา

มิถุนายน 2565

พฤษภาคม 2565

เมษายน 2565

มีนาคม 2565

กุมภาพันธ์ 2565

มกราคม 2565

ธันวาคม 2564

พฤศจิกายน 2564

ตุลาคม 2564

กันยายน 2564

สิงหาคม 2564

กรกฎาคม 2564

มิถุนายน 2564

พฤษภาคม 2564 

เมษายน 2564

มีนาคม 2564

กุมภาพันธ์ 2564

มกราคม 2564

ธันวาคม 2563

พฤศจิกายน 2563

ตุลาคม 2563

กันยายน 2563 

 3

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2564

พฤศจิกายน 2564

ตุลาคม 2564

กันยายน 2564

สิงหาคม 2564

กรกฎาคม 2564

มิถุนายน 2564

 4  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมสรรพสามิต  รายละเอียด
5