สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่
Phrae Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)

  เรื่อง รายละเอียด 

การขอใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่ ผ่านอินเทอร์เน็ต  รายละเอียด

 

ทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต  รายละเอียด

 

แจ้งราคาผู้ประกอบกิจการค้าปลีก  รายละเอียด

 

แนะนำบริการข้อมูลและยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต  รายละเอียด