สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่
Phrae Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ประกาศรับสมัครงาน

  เรื่องรายละเอียด                           

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ รายละเอียด 
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบปฎิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก ในตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต และตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ รายละเอียด
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ รายละเอียด
 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต และพนักงานขับรถยนต์ รายละเอียด