สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่
Phrae Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

แผนงานโครงการที่รับผิดชอบ

  เรื่อง รายละเอียด 

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน/แผนการดำเนินงานประจำปี  รายละเอียด

 

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564  รายละเอียด

 

แผนหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียด