สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่
Phrae Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

โครงสร้างองค์กร

 ผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่

 

ผู้บริหาร 

 

 somchai.jpg

 

นายสมชาย  เปี่ยมสุข

สรรพสามิตพื้นที่แพร่

 


 
             
6666666.jpg       22.jpg            4444.jpg

นางมณีรัตน์  เอื้ออรุณ
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

นายนรินทร์  ธรรมสถิตวงค์
ฝ่ายอำนวยการ

 

-
ฝ่ายปราบปราม

 

นางอุทัยทิพย์  บุษบงทอง
ฝ่ายกฎหมาย