สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่
Phrae Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ทำเนียบผู้บริหาร

 

 

 

สรรพสามิตพื้นที่แพร่

 

 

  ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

somchai.jpg

 นายสมชาย   เปี่ยมสุข

 ปี 2563 - ปัจจุบัน

Rg1-footer.jpg
bb112.jpg

 นายบุญธรรม  เสาวดี

 ปี 2561 - 2563

Rg1-footer.jpg
ss21012564.jpg

นายเอกศักดิ์   เล็กมณี

ปี 2559 - 2561

Rg1-footer.jpg
aa21012564.jpg 

นางอัญชลี  ขลีงสุุทธิ

ปี 2555 - 2559

Rg1-footer.jpg