สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่
Phrae Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

พื้นที่รับผิดชอบ

แผนที่จังหวัด

 ชื่อหน่วยงานสรรพสามิตภาคที่ 5 

 

 

 

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

 

สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่์

 

สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง

 

สรรพสามิตพื้นที่แพร่

 

สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย

 

สรรพสามิตพื้นที่น่าน

 

สรรพสามิตพื้นที่พะเยา

 

สรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน

 

สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

 

สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์

 

101010.jpg

 

 

 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่  มีขอบเขตความรับผิดชอบในเขตท้องที่ 8 อำเภอ

โดยแบ่งเป็น 2 สาขา ดังนี้

1. สาขาเมืองแพร่ ขอบเขตรับผิดชอบ  4  อำเภอ

     - อำเภอเมือง   

     - อำเภอหนองม่วงไข่

     - อำเภอร้องกวาง

     - อำเภอสอง

2. สาขาเด่นชัย ขอบเขตรับผิดชอบ  4 อำเภอ

     - อำเภอเด่นชัย

     - อำเภอสูงเม่น

     - อำเภอลอง

     - อำเภอวังชิ้น