สำหรับบุคลากร
  

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานราชการ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตัวอย่างสำหรับบุคลากร