ประชาชน / ผู้เสียภาษี > บทความ/แหล่งเรียนรู้ > การจัดการความรู้พื้นที่พิษณุโลก
  

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมสรรพสามิต

แผนการปฏิบัติราชการ

    1. แผนหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ     

     2. แผนการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล

     3. แผนบริหารความเสี่ยง

วัฒนธรรมองค์กร (Excise Culture)  ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศเจตนารมณ์ เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศเจตนารมณ์ กรมสรรพสามิต

ประกาศเจตนารมณ์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก

การจัดการความรู้ เรื่อง ฐานการกำหนดราคาขายปลีก แนะนำตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

แบบฟอร์ม 3 รายงานผลการดำเนินการมาตรฐานการให้บริการ 2559 

การจัดการความรู้ เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษีรถยนต์

ประกาศเจตนารมณ์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก