ประชาชน / ผู้เสียภาษี > บทความ/แหล่งเรียนรู้ > การจัดการความรู้พื้นที่พิษณุโลก
  

การบริการอิเล็กทรอนิกส์ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ คู่มือการปฏิบัติงาน

 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโล

เขตโซนนิ่งจังหวัดพิษณุโลก

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมสรรพสามิต

แผนการปฏิบัติราชการ

    1. แผนหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ     

     2. แผนการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล

     3. แผนบริหารความเสี่ยง

วัฒนธรรมองค์กร (Excise Culture)  ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศเจตนารมณ์ เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศเจตนารมณ์ กรมสรรพสามิต