ประชาชน / ผู้เสียภาษี > บทความ/แหล่งเรียนรู้ > การจัดการความรู้พื้นที่พิษณุโลก
  

ประกาศเจตนารมณ์ กรมสรรพสามิต

ประกาศเจตนารมณ์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก

การจัดการความรู้ เรื่อง ฐานการกำหนดราคาขายปลีก แนะนำตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

แบบฟอร์ม 3 รายงานผลการดำเนินการมาตรฐานการให้บริการ 2559 

การจัดการความรู้ เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษีรถยนต์

ประกาศเจตนารมณ์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก

การจัดการความรู้ เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 2

การจัดการควมรู้ เรื่อง การวิเคราะห์และจัดทำ Dash-board

 

การจัดการความรู้ เรื่อง  การปรับปรุงและสร้างฐานข้อมูลหลักมาตรฐานสากล กรมสรรพสามิต เพื่อรองรับ AEC ระยะที่ 2

 

การจัดการความรู้ เรื่อง คำอธิบายการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายสุราและกฎหมายวิธีราชการทางปกครอง