เกี่ยวกับสำนักงาน > เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  

การขอใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่ ผ่านอินเทอร์เน็ต

การให้บริการ

  1. ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการขอใบอนุญาตผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมสรรพสามิต โดยใช้เลขที่ประชาชน (สำหรับบุคคลธรรมดา) และเลขที่นิติบุคคล (สำหรับนิติบุลคล) เพื่อรับ Username และ Password (คู่มือลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการขอใบอนุญาตผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมสรรพสามิต,e-book)
  2. ขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป (ต่ออายุ) ล่วงหน้า 90 วัน ก่อนหมดอายุ (คู่มือการต่อายุใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ผ่านอินเตอร์เน็ต,e-book)
  3. โปรดชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ตครบถ้วนถูกต้องตรงกับจำนวนเงินที่กรมสรรพสามิตเรียกเก็บ
  4. สามารถชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผ่านระบบ Internet Banking ของธนาคารกรุงไทยหรือชำระที่เค้าน์เตอร์/ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ
  5. กรมสรรพสามิตจะจัดส่งใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ให้ทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันทำการ ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ผู้ขอใบอนุญาตชำระเงิน (หากผู้ประกอบการรายใดไม่ได้รับใบอนุญาต กรุณาติดต่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยู่)
  6. ช่องทางการรับชำระผ่าน Mobile Application CounterservicePay

 

kaosuurabob.gif