เกี่ยวกับสำนักงาน > แผนงานโครงการที่รับผิดชอบ
  
โครงการคนดีมีคุณธรรม
โครงการ การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นวิถีชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก