เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

 ผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก

 

ผู้บริหาร

  Veetharin.jpg

นางวีร์ธารินทร์  สุนทรนนท์

สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก

 

 

ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี ฝ่ายปราบปราม ฝ่ายกฎหมาย
 Image_4.jpg Image_3.jpg  Image_2.jpg  Image_1.jpg 
นางสาวนฤภร ชมภูเทพา นางนภาพร ปิ่นจันดา นายวิสูตร อยู่บ้านคอง นายวรเดช อินทรทิพย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก สาขาเมืองพิษณุโลก

พี่ปิ๋ม(กานชนก) .jpg

นางสาวกานต์ชนก กฤษณ์เพ็ขร์
สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองพิษณุโลก

 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก สาขาวังทอง
Image_7.jpg
นางดุจเดือน ชมเดช
สรรพสามิตพื้นที่สาขาวังทอง
 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก สาขาวัดโบสถ์
Image_5.jpg
นายศุภโชค โทนแจ้ง
สรรพสามิตพื้นที่สาขาวัดโบสถ์
 

 

 

 

Rg1-footer.jpg