เกี่ยวกับสำนักงาน > ทำเนียบผู้บริหาร
  

Rg1-footer.jpg

 

สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

Veetharin.jpg 
นางวีร์ธารินทร์  สุนทรนนท์

15 ตุลาคม 2562  ถึง ปัจจุบัน

  Rg1-footer.jpg 
onedeee.jpg

นางสาววันดี  โชคคีรี

 3 มกราคม 2561  ถึง 17 ตุลาคม 2562 
Rg1-footer.jpg   
WaruneeYoo copy.jpg นางวารุณี  อยู่สุข 3 มีนาคม 2557  ถึง  31 ธันวาคม 2560
Rg1-footer.jpg   

 walanya.jpg

 นางวรัญญา  คริสต์รักษา

 27 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2556

Rg1-footer.jpg
nim.png

 นางนิ่มนวล รักศรีทอง

 1 มิถุนายน 2555 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2556

Rg1-footer.jpg
bullet.gif นางสาวศิริลักษณ์  แซ่เตีย 25 พฤษภาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2554
Rg1-footer.jpg
 bullet.gifนางลัดดา  พิศาภาค 28 เมษายน 2547 ถึง 30 ตุลาคม 2552 
 Rg1-footer.jpg
 bullet.gif นายสมเดช  ศรีสวัสดิ์ 15 มกราคม 2547 ถึง 27 เมษายน 2547
  Rg1-footer.jpg 
bullet.gif นายวิชาญ วงษ์ศศิวมล1 พฤศจิกายน 2545 ถึง 31 ธันวาคม 2546