กิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้และปล่อยพันธ์ุปลา

นายทวีป สอนชา สรรพสามิตพื้นที่พิจิตร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลา ตามแผนพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจำปี 2562 ประเด็นที่ 1 การมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในหัวข้อ การช่วยเหลือสังคมหรือชุมชน (CSR) ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดพิจิตร (มจร) ตำบลบ้างบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ร่วมกับป่าไม้จังหวัดพิจิตร คณะคบจ. และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562


  • 1565685856451.jpg
  • Screenshot_20190813-154427_LINE.jpg
  • Screenshot_20190813-154431_LINE.jpg
  • Screenshot_20190813-154436_LINE.jpg