ประชาชน / ผู้เสียภาษี > ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  

 การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

คลิกที่นี่

1. เงินจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสุรา)

          ปีงบประมาณ 2563

ตุลาคม 2562/ พฤศจิกายน 2562/ ธันวาคม 2562

          ปีงบประมาณ 2562

ตุลาคม 2561/ พฤศจิกายน 2561/ ธันวาคม 2561/ มกราคม 2562/ กุมภาพันธ์ 2562/ มีนาคม 2562/ เมษายน 2562/ พฤษภาคม 2562/ มิถุนายน 2562/ กรกฎาคม 2562/ สิงหาคม 2562/ กันยายน 2562

      
 ปีงบประมาณ 2561

ตุลาคม 2560/ พฤศจิกายน 2560 / ธันวาคม 2560/ มกราคม 2561/ กุมภาพันธ์ 2561มีนาคม 2561/ เมษายน 2561/ พฤษภาคม 2561/ มิถุนายน 2561/ กรกฎาคม 2561/สิงหาคม 2561/ กันยายน 2561 

       ปีงบประมาณ 2560

ตุลาคม 2559 - พฤษภาคม 2560/ มิถุนายน 2560/ กรกฎาคม 2560/สิงหาคม 2560/ กันยายน 2560 (1) / กันยายน 2560 (2)

2. รายงานงบทดลอง

-ปีงบประมาณ 2563

ตุลาคม 2562/ พฤศจิกายน 2562/ ธันวาคม 2562

-ปีงบประมาณ 2562-

ตุลาคม 2561/ พฤศจิกายน 2561/ ธันวาคม 2561/ มกราคม 2562/ กุมภาพันธ์ 2562/ มีนาคม 2562/ เมษายน 2562/ พฤษภาคม 2562/ มิถุนายน 2562กรกฎาคม 2562/ สิงหาคม 2562/ กันยายน 2562

-ปีงบประมาณ 2561-

ตุลาคม 2560 / พฤศจิกายน 2560 / ธันวาคม 2560 / มกราคม 2561 /กุมภาพันธ์ 2561/ มีนาคม 2561/ เมษายน 2561/ พฤษภาคม 2561/ มิถุนายน 2561/ กรกฎาคม 2561/สิงหาคม 2561/ กันยายน 2561

-ปีงบประมาณ 2560-

  มีนาคม 2560 / เมษายน 2560/ พฤษภาคม 2560/มิถุนายน 2560/กรกฎาคม 2560/สิงหาคม 2560/ กันยายน 2560

-ปีงบประมาณ 2559-

ตุลาคม 2558 /  พฤศจิกายน 2558 /  ธันวาคม 2558 /  มกราคม 2559 /  กุมภาพันธ์ 2559  / มีนาคม  2559

เมษายน 2559 / พฤษภาคม 2559 /  มิถุนายน  2559 /  กรกฎาคม 2559สิงหาคม 2559 /  กันยายน 2559

 

คู่มือประชาชน

     1. งานจดทะเบียน 

          - จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูล รับใบแทน

          - ย้าย โอน เลิกกิจการ

     2. งานชำระภาษี

          - ย้ายคลัง

          - นำรถยนต์ทดสอบประสิทธิภาพ

          - การขออนุญาตให้มีสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย

          - การขอใบอนุญาตตั้ง ขอรับใบแทนใบอนุญาต ขอโอน และขอเลิกกิจการ

          - การขออนุมัติลดหย่อนภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 105 วรรค 3

          - ชำระภาษีดัดแปลงรถยนต์

          - การชำระภาษีวันที่ 15 โดยมีหลักประกัน

     3. งานการคืน ยกเว้น และการลดหย่อนภาษี

     4. งานการควบคุมชำระภาษี

     5. งานการทำบัญชีและงบเดือน

     6. งานใบอนุญาต ขาย ผลิด นำเข้า-ส่งออก

     7. งานการขออนุมัติ อนุญาต ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ที่เปิดให้ประชาชนตรวจดู

 

 

 

 

 คำสั่งคสช ข้อ 6.jpg

ตามที่กรมสรรพสามิตได้สั่งการให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกพื้นที่ดำเนินการกำหนดเขตพื้นที่ (Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" เพื่อกำหนดเขตพื้นที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558  เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ข้อ 6  ซึ่งกรมสรรพสามิตได้แจ้งคำนิยาม "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" และได้กำชับการปฏิบัติงานให้จัดตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด โดยให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ดำเนินการสำรวจจัดเตรียมข้อมูลและกำหนดเขตพื้นที่ (Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร จึงขอประกาศเขตพื้นที่ Zoning ของจังหวัดพิจิตร ดังนี้

 

เพิ่มช่องทางการติดต่อกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร 

คลีนิกภาษี 

คลีนิกภาษี  คลิกที่นี่

บทความกรณีศึกษาเกี่ยวกับเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต คลิกที่นี่

คู่มือประชาชนจังหวัดพิจิตร(คบจ.พิจิตร)