เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

โครงสร้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

 

15-3-61.jpg

 

นายทวีป  สอนชา

สรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

 
       

 kannika1.jpg

 pornchai1.jpg sahawat.jpg  ว่าง 1.jpg 

 นางกรรณิการ์  ศรีแก้ว

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 

นายพรชัย  ศรีแจ่มดี

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

 หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

นายสหวัฒน์  เสงี่ยมจิตต์เกษม

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายปราบปราม

 

ว่าง

 

หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

       

 

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg