เกี่ยวกับสำนักงาน > ทำเนียบผู้บริหาร
  

 

 

 สรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

 

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

 15-3-61Z1X.jpg

   นายทวีป  สอนชา                                              

 10 มิถุนายน 2559 - ปัจจุบัน                                        

 
 
  

 

 •  นายสาธิต  ปิ่นรัตน์                          3 มีนาคม 2557 - 26 พฤษภาคม 2559
 •  นายวิรัช  พงศ์นภารักษ์                    27 มิถุนายน 2556 - 3 มีนาคม 2557
 •  นางวารุณี  อยู่สุข                             1 ธันวาคม 2554 - 20 สิงหาคม 2555
 •  นายสันติ  บุญไทย                         17 พฤษภาคม 2550 - 24 พฤษภาคม 2554  
 •  นายประพนธ์  ประดิษฐ์ทัศนีย์             1 เมษายน 2548 - 16 พฤษภาคม 2550                                                          
 •  นางกนกปัญจ์  สมบัติเจริญ               22 ตุลาคม 2545 - 30 มีนาคม 2548     
 •  นางวนิดา  พะวงศิษา                        6 พฤศจิกายน 2543 - 30 กันยายน 2545
 •  นายนพพร  ยอดพยุง                      15 พฤศจิกายน 2542 - 5 พฤศจิกายน 2543
 •  นายวิชาญ  วงษ์ศศิวมล                   14 พฤศจิกายน 2539 - 14 พฤศจิกายน 2542
 •  นางทัศนีย์  ศรัทธาบุญ                      1 ตุลาคม 2536 - 13 พฤศจิกายน 2539
 •  นายนคร  เชาวสกู                            1 ธันวาคม 2535 - 30 กันยายน 2536
 •  นายอำนาจ  ผกาขยาย                      1 เมษายน 2534 - 30 พฤศจิกายน 2535
 •  นายสังเวียน  เต็งต้นวงศ์                    8 มกราคม 2533 - 30 มีนาคม 2534
 •  นายเกียรติ  ธีระกุล                           1 พฤศจิกายน 2531 - 8 มกราคม 2533
 •  นายเอกศักดิ์  โอเจริญ                      16 พฤศจิกายน 2530 -31 ตุลาคม 2531
 •  นายชุมนุม  หุตานนท์                         1 ตุลาคม 2528 - 15 พฤศจิกายน 2530
 •  นายพจน์  สันธนาการ                         1 ตุลาคม 2526 - 30 กันยายน 2528
 •  นายวิชัย  อุยยะพัฒน์                         1 ตุลาคม 2525 - 30 กันยายน 2526
 •  นายพจน์  อรรถบวรพิศาล                    1 มีนาคม 2524 - 30 กันยายน 2525
 •  นายจรูญ  ศรีเพ็ชร                            16 ตุลาคม 2523 - 28 กุมภาพันธ์ 2524
 •  นายสถิตย์  เสนาใจ                            1 เมษายน 2522 - 15 ตุลาคม 2523
 •  นายจำรูญ  วรรณลี                             1 ตุลาคม 2516 - 31 มีนาคม 2522
 •  นายวิทยา  สงวนวิทย์                         1 พฤศจิกายน 2512 - 30 กันยายน 2516
 •  นายพจน์  สันธนาการ                        31 สิงหาคม 2510 - 31 ตุลาคม 2512
 •  นายมานิต  ดิศพงศ์                            1 กุมภาพันธ์ 2510 - 30 สิงหาคม 2510
 •  นายสมบัติ  จิตต์วิสุทธิ์                        1 ตุลาคม 2508 - 31 มกราคม 2510
 •  นายระบือ  โสมภูติ                             1 กันยายน 2504 - 30 กันยายน 2508
 •  นายเสถียร  สุทธาภาส                        1 กันยายน 2503 - 31 สิงหาคม 2504
 •  นายวงษ์  อมราสิงห์                           1 มกราคม 2503 - 31 สิงหาคม 2503
 •  นายเกียรติ  สนิทไทย                         1 ตุลาคม 2501 - 31 ธันวาคม 2502
 •  นายเล็ก  บุตรสุนทร                           1 พฤษภาคม 2496 - 30 กันยายน 2501
 •  นายเชื้อ  นิยมจันทร์                              พ.ศ. 2487 -  30 เมษายน 2496
 •  นายยุต  วรรธนภูติ                                 พ.ศ. 2483 -    พ.ศ. 2487
 •  นายไกร  สติฐิต                                  (ไม่มีระบุวันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่ง)
 •  นายหงี  วุฒิเสถียร                               (ไม่มีระบุวันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่ง)
 •  ขุนวิจารณวรรณลักษณ์                          (ไม่มีระบุวันเดืนอปีที่ดำรงตำแหน่ง)