โครงการ CSR จังหวัดชลบุรี 17-18 สิงหาคม 2562_๑๙๐๘๒๒_0_0.jpg
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การสร้างต้นแบบจิตอาสาและพัฒนาการทำงานเป็นทีม"
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

CRM เครื่องดื่มปี 62_๑๙๐๘๒๑_0003.jpg
โครงการสัมมนาพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการสินค้าเครื่องดื่ม
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

Logoกรมสีขาวพื้นส้ม.jpg
กรมสรรพสามิต ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ"
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

logo_phetchaburi.png
วีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย
 : ผู้บันทึกข้อมูล