โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การสร้างต้นแบบจิตอาสาและพัฒนาการทำงานเป็นทีม"

เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี  ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การสร้างต้นแบบจิตอาสาและพัฒนาการทำงานเป็นทีม" ซึงจัดโดยสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 เพื่อปลูกจิตสำนึกและปรับทัศนคติในการทำงานร่วมกัน  รวมถึงสร้างทีมงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและทำงานเป็นทีมได้อย่างมืออาชีพ  ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และโรงแรมการ์เด้นท์ ซีวิว รีสอร์ท