โครงการสัมมนาพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการสินค้าเครื่องดื่ม

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562  นางจิติธาดา  ธนะโสภณ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนาพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการสินค้าเครื่องดื่ม  เพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูล รับฟังปัญหา ความคิดเห็นต่างๆ และข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ประกอบการ  โดยมีผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นำเข้า สินค้าเครื่องดื่มและบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 163 คน  ณ โรงแรมริเวอร์ จังหวัดนครปฐม