ประชาชน/ผู้เสียภาษี > ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  

คู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

 

คู่มือสำหรับประชาชนของหน่วยงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี

 

รายการจัดเก็บรายได้และจัดสรรเงินรายได้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จัดเก็บแทน) 

ช่องทางสายด่วนสายตรงถึงผู้บริหาร

ปฏิญญาวายุภักษ์

คู่มือประชาชนของกรมสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558