• อ่านรายละเอียด
  • อ่านรายละเอียด
  • อ่านรายละเอียด
  • อ่านรายละเอียด
  • อ่านรายละเอียด
  • อ่านรายละเอียด
  • อ่านรายละเอียด
 

  
01.jpg
โครงการเสริมสร้างความผูกพัน ความสามัคคี  และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.jpg
พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2563
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

01.jpg
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน/OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพะเยา
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

4.1
พิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
 : ผู้บันทึกข้อมูล