สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา
Phayao Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ผลการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี
และผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา

ปีงบประมาณ ผลการจัดเก็บภาษี ผลการปราบปราม
2566

ตุลาคม 2565
พฤศจิกายน 2565

ธันวาคม 2565
มกราคม  2566
กุมภาพันธ์ 2566
มีนาคม 2566
เมษายน 2566
พฤษภาคม 2566
มิถุนายน 2566

 

 

ตุลาคม 2565
พฤศจิกายน 2565
ธันวาคม 2565
มกราคม 2566
กุมภาพันธ์ 2566
มีนาคม 2566
เมษายน 2566
พฤษภาคม 2566
มิถุนายน 2566

2565

ตุลาคม 2564
พฤศจิกายน 2564
ธันวาคม 2564
มกราคม 2565
กุมภาพันธ์ 2565
มีนาคม 2565
เมษายน 2565
พฤษภาคม 2565
มิถุนายน 2565
กรกฎาคม 2565
สิงหาคม 2565
กันยายน 2565

ตุลาคม 2564
พฤศจิกายน 2564
ธันวาคม 2564
มกราคม 2565
กุมภาพันธ์ 2565
มีนาคม 2565
เมษายน 2565
พฤษภาคม 2565
มิถุนายน  2565
กรกฎาคม 2565
สิงหาคม 2565
กันยายน 2565

2564

ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

2563

 ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563