สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา
Phayao Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ผลการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี
และผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา

ปีงบประมาณ ผลการจัดเก็บภาษี ผลการปราบปราม

2564

ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2563
มกราคม 2564
กุมภาพันธ์ 2564
มีนาคม 2564
เมษายน 2564
พฤษภาคม 2564
มิถุนายน 2564
กรกฎาคม 2564
สิงหาคม 2564
กันยายน 2564

ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2563
มกราคม 2564
กุมภาพันธ์ 2564
มีนาคม 2564
เมษายน 2564
พฤษภาคม 2564
มิถุนายน 2564
กรกฎาคม 2564
สิงหาคม 2564
กันยายน 2564

2563

 ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

 ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563