สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา
Phayao Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

การจัดการความรู้ (KM)

   - กิจกรรมการจัดการความรู้ให้แก่บุคลากรระหว่างหน่วยงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา "ความรู้เกี่ยวกับฉลากยาเส้น" คลิกที่นี่

   - สุราชนิดเบียร์ สินค้าส่งออก (ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษี)  คลิกที่นี่

   - แนวปฏิบัติในการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตและการกำกับดูแลการผลิตสุราที่มิใช่เพื่อการค้า คลิกที่นี่

   - กิจกรรมการจัดการความรู้ห้แก่บุคลากรในหน่วยงาน หัวข้อ การเสียภาษีในอัตราศูนย์ สำหรับยาเส้นที่ผลิตเพื่อขายเป็นวัตถุดิบให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ คลิกที่นี่

   - กิจกรรมการจัดการความรู้ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน  คลิกที่นี่    

   - การบันทึกข้อมูลในระบบงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหารการพัฒนาองค์การแบบบูรณาการ คลิกที่นี่

   - การชำระภาษีก่อนนำยาสูบออกจากโรงอุตสาหกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่

   - กิจกรรมการจัดความรู้ของบุคลากรระหว่างหน่วยงานของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบ หัวข้อความรู้ "การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง" ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) คลิกที่นี่

   - วีดีทัศน์ภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ "Do Dose Did"  คลิกที่นี่

   - วิดีทัศน์ภาษาอังกฤษ เรื่อง ฟิตเนสเซ็นเตอร์ คลิกที่นี่