สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา
Phayao Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

การจัดการความรู้ (KM)

- กิจกรรมการจัดความรู้ของบุคลากรระหว่างหน่วยงานของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบ หัวข้อความรู้ "การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง" ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) คลิกที่นี่