สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา
Phayao Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ลำดับ เรื่อง รายละเอียด
1 รายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เดือนตุลาคม 2563
เดือนพฤศจิกายน 2563
เดือนธันวาคม 2563

2

รายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ดือนตุลาคม 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562
เดือนธันวาคม 2562
เดือนมกราคม 2563
เดือนกุมภาพันธ์ 2563
เดือนมีนาคม 2563
เดือนเมษายน 2563
เดือนพฤษภาคม 2563
เดือนมิถุนายน 2563
เดือนกรกฎาคม 2563
เดือนสิงหาคม 2563
เดือนกันยายน  2563
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  ณ วันที่  30 กันนายน 2563

3

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

การจัดการเรื่องร้องเรียน

การจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา

5การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมสรรพสามิต 2563
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 2563
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว 2563