สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา
Phayao Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


 

ลำดับ เรื่อง รายละเอียด
1 รายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เดือนตุลาคม 2566
เดือนพฤศจิกายน 2566
เดือนธันวาคม 2566
เดือนมกราคม 2567
เดือนกุมภาพันธ์ 2567
 

1 รายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เดือนตุลาคม 2565
เดือนพฤศจิกายน 2565
เดือนธันวาคม 2565
เดือนมกราคม 2566
เดือนกุมภาพันธ์ 2566
เดือนมีนาคม 2566
เดือนเมษายน 2566
เดือนพฤษภาคม 2566
เดือนมิถุนายน 2566
เดือนกรกฎาคม 2566
เดือนสิงหาคม 2566
เดือนกันยายน 2566
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่  30 กันยายน 2566 
งบทดลองประจำปี 2566 งวด 1-16

 

2 รายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เดือนตุลาคม 2564
เดือนพฤศจิกายน 2564
เดือนธันวาคม 2564
เดือนมกราคม 2565
เดือนกุมภาพันธ์ 2565
เดือนมีนาคม 2565
เดือนเมษายน 2565
ดือนพฤษภาคม 2565
เดือนมิถุนายน 2565
เดือนกรกฎาคม 2565
เดือนสิงหาคม 2565
เดือนกันยายน 2565
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่  30 กันยายน 2565
งบทดลองประจำปี 2565 งวด 1-16

3 รายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เดือนตุลาคม 2563
เดือนพฤศจิกายน 2563
เดือนธันวาคม 2563
เดือนมกราคม 2564
เดือนกุมภาพันธ์ 2564
เดือนมีนาคม 2564
เดือนเมษายน 2564
เดือนพฤษภาคม 2564
ดือนมิถุนายน 2564
เดือนกรกฎาคม 2564
เดือนสิงหาคม 2564
เดือนกันยายน 2564
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  ณ วันที่  30 กันนายน 2564

4

รายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ดือนตุลาคม 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562
เดือนธันวาคม 2562
เดือนมกราคม 2563
เดือนกุมภาพันธ์ 2563
เดือนมีนาคม 2563
เดือนเมษายน 2563
เดือนพฤษภาคม 2563
เดือนมิถุนายน 2563
เดือนกรกฎาคม 2563
เดือนสิงหาคม 2563
เดือนกันยายน  2563
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  ณ วันที่  30 กันนายน 2563

5

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

เขต Zoning พะเยา

 

7

 

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมสรรพสามิต 2563
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 2563
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว 2563