สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา
Phayao Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ข่าวประชาสัมพันธ์

   งดรับ2.jpg  แจ้งเบาะแส.jpg  ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน.jpg  คู่มือประชาชน.jpg  บริการอิเล็กทรอนิกส์.jpg

  เรื่อง รายละเอียด 
1โครงการพัฒนาองค์การต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566 คลิกที่นี่
1ประกาศเจตนารมณ์สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา ประจำปี พ.ศ.2566 คลิกที่นี่
2ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป คลิกที่นี่
3ประกาศคณะกรรมการขายทอดตลาด เรื่อง ขายทอดตลาดของกลางในคดีอาญา คลิกที่นี่
4ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง  ขายทอดตลาดของกลางในคดีอาญา  คลิกที่นี่
5ประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนจังหวัดพะเยา เป็น "จังหวัดคุณธรรม" ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คลิกที่นี่
6เอกสารประกอบโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565 คลิกที่นี่
7ประกาศเจตนารมณ์สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา คลิกที่นี่
8ประกาศเจตนารมณ์ "นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) คลิกที่นี่
9ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดของกลางในคดีอาญา คลิกที่นี่
10ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา เรื่อง การขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอใบอนุญาตต่อเนื่องจากที่ได้รับใบอนุญาต ณ สถานประกอบการเดิม และได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต คลิกที่นี่
11ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป คลิกที่นี่
12ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ คลิกที่นี่
13ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป  คลิกที่นี่

14

คู่มือมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต คู่มือมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต  

14 

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 

 

ข่าว.png    ทับซ้อน.jpg    เสนอแนะ.jpg   การบริหาร.jpg

 

 

ทุจริต.jpg