สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา
Phayao Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ข่าวประชาสัมพันธ์

  เรื่อง รายละเอียด 
1ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป  คลิกที่นี่

2

คู่มือมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต   คู่มือมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต  

3

คู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต  คู่มือสำหรับประชาชน