สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา
Phayao Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ประกาศรับสมัครงาน

  เรื่อง
1 ประกาศราชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน   คลิกอ่านรายละเอียด
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถ ครั้งที่ 2 (สอบปฏิบัติ)  คลิกอ่านรายละเอียด
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)  คลิกอ่านรายละเอียด
4 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะฯ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน  คลิกอ่านรายละเอียด
5 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป คลิกอ่านรายละเอียด
6 ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลุูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต ประจำสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา  คลิกอ่านรายละเอียด
7 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) คลิกอ่านรายละเอียด
7 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการคัดเลือก
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต
คลิกอ่านรายละเอียด

8

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต   คลิกอ่านรายละเอียด