สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา
Phayao Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ประกาศรับสมัครงาน

  เรื่อง
1 ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลุูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต ประจำสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา  คลิกอ่านรายละเอียด
2 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) คลิกอ่านรายละเอียด
3 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการคัดเลือก
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต
คลิกอ่านรายละเอียด

4

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต   คลิกอ่านรายละเอียด