สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา
Phayao Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ข่าวประกวดราคา

  เรื่อง รายละเอียด 
 1

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกตงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 ถึง เดือนมิถุนายน 2565)

 คลิกอ่านรายละเอียด
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซ์้อจัดจ้างหรือผุู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจำไตรมาสที่  1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2564)
คลิกอ่านรายละเอียด

3

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซ์้อจัดจ้างหรือผุู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจำไตรมาสที่  2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2564) 

คลิกอ่านรายละเอียด