สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา
Phayao Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

LINE_ALBUM_ประชุม3567_๒๔๐๕๐๓_2 copy.jpg

ยกย่องเชิดชูบุคลากรต้นแบบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พเยา ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ ตามคุณธรรม "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู"

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยาได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์คุณธรรมที่กำหนดเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนโดยชอบด้วยคุณธรรม“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู” เพื่อยกย่องให้เป็นบุคลากรที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ และประกาศยกย่องเชิดชูให้เป็นบุคลากรต้นแบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 4 ราย ดังต่อไปนี้
          1. นางสาวบุญญาลักษณ์  พรมพวง          เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน   
                                                                สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา ฝ่ายปราบปราม

          2. นางสาวสุดารัตน์ ไชยทอง                 เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

                                                                สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นทีสาขาเมืองพะเยา  

          3. นางสาวอภิญญา คุณควน                  เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

                                                                สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา สาขาปง    
          4. นางสาวธัญวรัชน์ นิชง                      นักวิชาการสรรพสามิต

                                                                สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา ฝ่ายปราบปราม


รับชมผ่าน  youtube : https://www.youtube.com/watch?v=aYAqpgILCeQ

 

LINE_ALBUM_จิตอาสา2567_๒๔๐๕๐๒_2 copy.jpg

กิจกรรม จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ

ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 นายสราวุธ นพรัตน์ สรรพสามิตพื้นที่พะเยา นำบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ โดยการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ (Big Cleaning Day) บริเวณรอบอาคารสำนักงานและสำนักงานบ้านพักราชการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

S__1892357_0 copy.jpg

แผนการดำเนินการตามเป้าหมายสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา คุณธรรมเป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” ในกิจกรรมยึดมั่นในวิถีวัฒนธรรม โดยแต่งกายด้วยผ้าฝ้ายหรือผ้าไทยทุกวันพฤหัส และวันศุกร์

 
1. เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุน
 
การใช้และสวมใส่ผ้าไทย ผ่านโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”
 
และตามประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยลายพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอ
 
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ลงวันที่ 7 มกราคม 2565
 
2. เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรยึดมั่นยึดถือและธำรงรักษาไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นของตน
 
 
 
 

 

223925_0 copy.jpg

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจําปี 2567

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 นายสราวุธ นพรัตน์ สรรพสามิตพื้นที่พะเยา พร้อมบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา ร่วมประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจําปี 2567 เพื่อเป็นการแสดงความ กตัญญูกตเวทิตาธรรม ต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ทรงปกครองปวงชนชาวไทยให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขทั่วราชอาณาจักร ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยมีนายรัฐพล  นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

 

222969_0 copy.jpg

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567

วันที่ 2 เมษายน 2567 นายสราวุธ  นพรัตน์ สรรพสามิตพื้นที่พะเยา มอบหมายให้บุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 โดยมีนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธี ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

 

222745_0 copy.jpg

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ และพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. นายสราวุธ  นพรัตน์ สรรพสามิตพื้นที่พะเยา มอบหมายให้บุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ และพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธี ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

 

219431_00.jpg

 
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 นายสราสุธ  นพรัตน์ สรรพสามิตพื้นที่พะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด 
 
พะเยา (คบจ.) ร่วมต้อนรับนายกฤษฎา จีนะวิจาระณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนางสาว
 
ศุกร์ศิริ อภิญญาณุวัฒนฺ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ตรวจราชการ และประชุมร่วมกับ  คณะผู้บริหารการคลัง
 
ประจำจังหวัดพะเยา (คบจ.) เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงามตามภารกิจ และผลการดำเนินการตามมาตรการ แผนงาน
 
และโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น  4 สำนักงานสรรพสามิต
 
พื้นที่พะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
 
 
 
 
 

111.jpg

จัดนิทรรศการและกิจกรรมงานบวงสรวงพญางำเมือง สืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ.2567

เมื่อวันที่  7 มีนาคม 2567 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา ร่วมจัดนิทรรศการและร่วมกิจกรรมงานบวงสรวงพญางำเมือง  สืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ.2567 มีการออกบูธ เล่นเกมส์ เพื่อรับของที่ระลึกจากหน่วยงาน  และให้ความรู้เกี่่ยวกับการเสียภาษีสรรพสามิต การต่อใบอนุญาตสุรา ยาสูบ และไพ่

216151_0 copy.jpg

พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

วันที่ 2 มีนาคม 2567 นายสราวุธ นพรัตน์  สรรพสามิตพื้นที่พะเยา มอบหมายให้บุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ พ.ศ.2567 โดยมีนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

 

11.jpg

วันครบรอบสถาปนากรมสรรพสามิต 92 ปี

นายสราวุธ  นพรัตน์  สรรพสามิตพื้นที่พะเยา นำบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา  ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน  แด่พระสงฆ์ จำนวน  9 รูป เนื่องในวันครบรอบสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 92 ปี ณ วัดหัวข่วงแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา 

8 copy.jpg

โครงการสานักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ 2567 ผู้นาการจัดเก็บภาษี เพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ได้ให้ความสาคัญในการใช้มาตรการทางภาษีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยแนวคิดที่มุ่งเน้น สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) สานักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา จึงนานโยบายของกรมสรรพสามิต ในการส่งเสริมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากรในสานักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา ดาเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการนาเศษใบไม้แห้ง และวัชพืช มาทาปุ๋ยหมัก และนาเศษอาหารเปียก มาทาเป็นปุ๋ยหมัก  รายละเอียดเพิ่มเติม

 

186577_0 copy.jpg

วันคล้ายวันพระราชสมภพระบาทสามเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 นายสราวุธ นพรัตน์ สรรพสามิตพื้นที่พะเยา พร้อมด้วยนางวลัยภรณ์  ธุวะคำ สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองพะเยา นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา เข้าร่วมประกอบพิธีเจริญพุุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน  89 รูป และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยมีนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป้นประธาน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

 

186587_0.jpg

ปล่อยแถว กวาดล้างอาชญากรรม การอำนวยความสะดวกด้านจราจร และลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น. นาายสราวุธ นพรัตน์ สรรพสามิตพื้นที่พะเยา เข้าร่วมปล่อยแถว กวาดล้างอาชญากรรม การอำนวยความสะดวกด้านจราจร และลดอุบัติหตุในช่วงเทศกาลประเพณีลอยกระทง ที่บริเวณลานหน้าอาคารตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา โดยมีนายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

 

151906 copy.jpg

โครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควร

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายสว่าง จิโน สรรพสามิตพื้นที่พะเยา พร้อมบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา ได้จัดโครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้น ประจำปีงยประมาณ พ.ศ.2566 มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 60 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา 

เอกสารประกอบการอบรม คลิกที่นี่

151757 copy.jpg

โครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้น ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายสว่าง  จิโน สรรพสามิตพื้นที่พะเยา พร้อมบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา ได้จัดโครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนางฉวีวรรณ พิทักษ์วินัย คลังจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน  60 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา

เอกสารประกอบการอบรม  คลิกที่นี่

 

11.jpg

ยกย่องเชิดชูบุคลากรต้นแบบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พเยา ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ ตามคุณธรรม "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู"


 •               ามโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส กิจกรรมสรรหา คัดเลือกบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู” เพื่อยกย่องให้เป็นบุคลากรที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ และประกาศยกย่องเชิดชูให้เป็นบุคลากรต้นแบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นั้น                                                         
                        บัดนี้ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา ได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์คุณธรรมที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนโดยชอบด้วยคุณธรรม“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู” เพื่อยกย่องให้เป็นบุคลากรที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้และประกาศยกย่องเชิดชูให้เป็นบุคลากรต้นแบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 6 รายดังต่อไปนี้                  
                      1. นายพงษ์ธวัช  ธานี               สรรพสามิตพื้นที่สาขาปง                                                                                                                                           สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา สาขาปง
                      2. นางสาววิภา  ปัญญามูล          นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
                                                                 สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา สาขาเมืองพะเยา
                     3. นางสาวน้ำทิพย์  นามวงศ์        เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน
                                                                 สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา สาขาเมืองพะเยา
                     4. นางอรวรรณ  จันทร์ฟอง          พนักงานประจำสำนักงาน
                                                                 สังกัดฝ่ายอำนวย
                     5. นางสาววรัญญา  ไชยเมือง      พนักงานประจำสำนักงาน
                                                                สังกัดฝ่ายอำนวยการ
                    6. นายอนุรักษ์  โตปินใจ             นิติกร

 •                                                           

 

LINE_ALBUM_โครงการน้ำหมัก_๒๓๐๓๒๙ copy.jpg

โครงการสำนักงานสีเขียว

ตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2566 ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ได้ให้ความสำคัญในการใช้มาตรการทางภาษีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วย แนวคิดที่มุ่งเน้น สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา จึงนำนโยบายของกรมสรรพสามิต ในการส่งเสริมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากรในสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา ในการลดใช้พลังงาน ดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะ การนำกลับมาใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และการปลูกต้นไม้ในหน่วยงาน เป็นต้น สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา จึงจัดทำโครงการ “สำนักงานสีเขียว” โดยการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงาน  รายละเอียดเพิ่มเติม

 

140188 copy.jpg

ออกบูธงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ.2566 

นายสว่าง  จิโน สรรพสามิตพื้นที่พะเยา พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา ร่วมจัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษีสรรพสามิต และจัดกิจกรรมเล่นเกมส์รับของที่ระลึกภายในบูธของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา ในงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่  17-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา

 

140212 copy.jpg

วันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 91 ปี

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายสว่าง  จิโน  สรรพสามิตพื้นที่พะเยา พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา ร่วมกันถวายภัตตาหารเช้าและทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 91 ปี ในวันที่  17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา

LINE_ALBUM_วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช_๒๓ copy.jpg

วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นายสว่าง  จิโน  สรรพสามิตพื้นที่พะเยา มอบหมายให้นายพงษ์ชัย  ผลพัฒนกุล  นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา  ร่วมประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและกล่าวคำถวายราชสดุดี เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร   ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

 

ข่าวทั้งหมด


บริการอิเล็กทรอนิกส์

รับเรื่องร้องเรียน

แจ้งเบาะแส

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คู่มือสำหรับประชาชน