สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา
Phayao Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ติดต่อเรา

ท่านสามารถติดต่อกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยาได้โดย

1.โทรศัพท์ (โทรสาร) มาได้ที่หมายเลข 054-431513

2. สาขาเมืองพะเยา 054-431515

3. สาขาปง 054-497347

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา : payao@excise.go.th

ท่านสรรพสามิตพื้นที่พะเยา : 081-8370010
ท่านสรรพสามิตพื้นที่พะเยา สาขาเมืองพะเยา : 089-4341445
ท่านสรรพสามิตพื้นที่พะเยา สาขาปง : 089-2618887

และท่านยังสามารถเข้ามาตั้งกระทู้ในเว็บบอร์ดของเว็บไซต์ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา

https://phayao@excise.go.th

หรือติดต่อทางไปรษณีย์มายัง

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา 111 ถนนฟากน้ำ  ตำบลแม่ต่ำ อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 56000