สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา
Phayao Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

แผนงานโครงการที่รับผิดชอบ

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

  (ปรับปรุงก22 เกกกม.ย.ก 2563 11:52 น.)
 
 
  (ปรับปรุงล่าสุด 22 เม.ย. 2563 11:46 น.)
 
การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
  (ปรับปรุงล่าสุด 18 มี.ค. 2562 11:07 น.)
 
โครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์
  (ปรับปรุงล่าสุด 18 มี.ค. 2562 11:04 น.)
 
น้ำหมักชีวภาพขับไล่ศัตรูพืช
  (ปรับปรุงล่าสุด 18 มี.ค. 2562 11:01 น.)