สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา
Phayao Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

โครงสร้างองค์กร

 โครงสร้างองค์กร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา
 
 ผู้บริหาร | ฝ่ายอำนวยการ | ฝ่ายบริหารจัดเก็บภาษี | ฝ่ายปราบปราม | ฝ่ายกฏหมาย
 
 สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองพะเยา | สรรพสามิตพื้นที่สาขาปง
 

ผู้บริหาร

 

รูป ส.jpg 

นายสว่าง  จิโน
สรรพสามิตพื้นที่พะเยา

 

ฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

ฝ่ายกฏหมาย

ฝ่ายปราบปราม

empty.jpg พงษ์ชัย.jpg empty.jpg  เกียงศักดิ์.jpg

 - ว่าง - 
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายพงษ์ชัย ผลพัฒนกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

นางสาวประทุมพร  เชื้อหงษ์ทอง
หัวหน้าฝ่ายกฏหมาย

นายเกียงศักดิ์  เกียรติสุริยา 
หัวหน้าฝ่ายปราบปราม

empty.jpg

 

 

พงษ์ธวัช.jpg  

นางวลัยภรณ์  ธุวะคำ
สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองพะเยา

นายพงษ์ธวัช  ธานี
สรรพสามิตพื้นที่สาขาปง

 

line-on.jpg

ฝ่ายอำนวยการ

empty.jpg

- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 
กรวรรณ.jpg สุดารัตน์1.jpg 

นางสาวกรวรรณ มะโนจิต
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวสุดารัตน์ ไชยทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

พนักงานราชการ

 

วรัญญา1.jpg   อรวรรณ.jpg จันทรัตน์.jpg 

นางสาววรัญญา  ไชยเมือง
พนักงานประจำสำนักงาน

นางอรวรรณ จันทร์ฟอง
พนักงานประจำสำนักงาน

นางสาวจันทรัตน์ สงคำ
พนักงานประจำสำนักงาน

รัตนา.jpg สุรศักดิ์.jpg ประทีป.jpg

นางรัตนา  สุ่มมาตย์
พนักงานการเงินและบัญชี

นายสุรศักดิ์ ทำดี
พนักงานขับรถยนต์

นายประทีป งามบุญวงศ์
พนักงานขับรถยนต์

     


 

 

 

ลูกจ้างชั่วคราว

 

piboonchai.jpg โน๊ต.jpg จักรกิจ.jpg

นายพิบูลย์ชัย ก้อนคำ
พนักงานขับรถยนต์

นายศรายุทธ อุดทา
พนักงานขับรถยนต์

นายจักรกิจ ขัตธิ
พนักงานขับรถยนต์

 

 

 ทนง.jpg 

 

 

คณิศร.jpg

 

 

ต่อพงษ์.jpg 

นายทนง ดวงตา
พนักงานขับรถยนต์

นายคณิศร  นามวงค์
พนักงานขับรถยนต์

นายต่อพงษ์  ขวัญใจ
พนักงานขับรถยนต์

   

 

 


 

กลับด้านบน
 line-on.jpg

 

 


ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

พงษ์ชัย.jpg

นายพงษ์ชัย ผลพัฒนกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 
อุ๋ม.jpg นวลตอง.jpg พิรมภรณ์.jpg

นางสาวศิวปรียา ประเสริฐสังข์
นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ

นางสาวนวลตอง ตะวิกา
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

นางสาวพิรมภรณ์ ธิเขียว
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ

 

 

นิกร.jpg  

   

นายนิกร  จันทร์ฟอง
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

 

 

 

ลูกจ้างชั่วคราว

 

 พีรสุดา.jpg  รตนิน.jpg  

นางสาวพีรสุดา  พงษ์กษัตริย์
นักตรวจสอบภาษี

นางสาวรตนินท์ สองศรียนต์
นักวิชาการสรรพสามิต

 

 

กลับด้านบน
 line-on.jpg

  


ฝ่ายกฎหมาย

 

empty.jpg

 

นางสาวประทุมพร  เชื้อหงษ์ทอง
หัวหน้าฝ่ายกฏหมาย

 

ลูกจ้างชั่วคราว

 

อนุรักษ์.jpg 

นายอนุรักษ์ โตปินใจ
นิติกร

 

กลับด้านบน
 line-on.jpg

 


ฝ่ายปราบปราม

เกียงศักดิ์.jpg

- นายเกียงศักดิ์  เกียรติสุริยา -
หัวหน้าฝ่ายปราบปราม

 
 อนัญญา.jpg empty.jpg

นางสาวอนัญญา คำมูล
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

นางสาวบุญญาลักษณ์  พรมพวง
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

 

 

พนักงานราชการ 

 

 

 

 วัฒนชัย.jpg

นายวัฒนชัย  ดาวฉาย
พนักงานสือสาร


 

ลูกจ้างประจำ 

กมลศิลป์.jpg

นายกมลศิลป์ ไชยเมือง
พนักงานขับรถยนต์ ส ๒

 

 

 

ลูกจ้างชั่วคราว

 

 เฉลิม.jpg  นนทินาฎ.jpg  อารีรัตน์.jpg

นายเฉลิม บุญมา
นักวิชาการสรรพสามิต

นางสาวนนทินาฏ สองศรียนต์
นักวิชาการสรรพสามิต

นางสาวอารีรัตน์ มุงมา
นักวิชาการสรรพสามิต

 เฟิน.jpg  .วรีภัทร.jpg พะเยา.jpg 

นางสาวณัฏฐวี นาคะกุลพิสิทธิ์
นักวิชาการสรรพสามิต


นางสาววีรภัทร  บัวขจร
นักวิชาการสรรพสามิต

  

นางสาวพะเยา  ไชยวงค์
นักวิชาการสรรพสามิต 
 ธัญวรัตน์.jpg สายรุ่ง.jpg 

นางสาวธัญวรัตน์  นิชง
นักวิชาการสรรพสามิต

 นางสาวสายรุ้ง บุญเทพ

นักวิชาการสรรพสามิต 

 

 

 

กลับด้านบน
 line-on.jpg

 


สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองพะเยา

 

 

empty.jpg

  

นางวลัยภรณ์  ธุวะคำ

สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองพะเยา

วิภา.jpg อภิญญา.jpg empty.jpg

นางสาววิภา  ปัญญามูล
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ

นางสาวอภิญญา คุณควน
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฎิบัติงาน

-ว่าง-
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฎิบัติงาน

     

 

 

 

 

ลูกจ้างชั่วคราว

 

เมย์.jpg   tidarat.jpg  

นางสาวศิรินญา พุทธธรรม
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

นางสาวธิดารัตน์ ทำดี
เจ้าพนักงานธุรการ

 
     
 

 

 

 

กลับด้านบน
 line-on.jpg

 

 


สรรพสามิตพื้นที่สาขาปง

  

 


 

 

 -ว่าง-

สรรพสามิตพื้นที่สาขาปง

ภาณุพงษ์.jpg empty.jpg จอย.jpg

นายภาณุพงศ์ ปัญญา
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ

นางสาวน้ำทิพย์  นามวงค์
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

นางภัทรพร สุทธิพันธ์
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

 

ลูกจ้างชั่วคราว

 

 ไอซ์.jpg  tatdanai.jpg  

นางสาวสุกัญญา อุธโกนิธิยา
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

นายทัดดนัย เตชะวงค์
เจ้าพนักงานธุรการ

 
     
 


 

 

 

กลับด้านบน
 line-on.jpg