สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา
Phayao Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

โครงสร้างองค์กร

 โครงสร้างองค์กร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา
 
 ผู้บริหาร | ฝ่ายอำนวยการ | ฝ่ายบริหารจัดเก็บภาษี | ฝ่ายปราบปราม | ฝ่ายกฏหมาย
 
 สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองพะเยา | สรรพสามิตพื้นที่สาขาปง
 

ผู้บริหาร

มะยม.jpg

 

นายสราวุธ  นพรัตน์
สรรพสามิตพื้นที่พะเยา

 

ฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

ฝ่ายกฏหมาย

ฝ่ายปราบปราม

อุ๋ม.jpg empty.jpg ฝน.jpg  เกียงศักดิ์.jpg

นางสาวศิวปรียา ประเสริฐสังข์- 
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

นางสาวประทุมพร  เชื้อหงษ์ทอง
หัวหน้าฝ่ายกฏหมาย

นายเกียงศักดิ์  เกียรติสุริยา 
หัวหน้าฝ่ายปราบปราม

เอ๋.jpg

 

 

พงษ์ธวัช.jpg  

นางวลัยภรณ์  ธุวะคำ
สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองพะเยา

นายพงษ์ธวัช  ธานี
สรรพสามิตพื้นที่สาขาปง

 

line-on.jpg

ฝ่ายอำนวยการ

อุ๋ม.jpg

นางสาวศิวปรียา  ประเสริฐสังข์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 
กรวรรณ.jpg empty.jpg

นางสาวกรวรรณ มะโนจิต
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ว่าง -
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

พนักงานราชการ

 

วรัญญา1.jpg   อรวรรณ.jpg จันทรัตน์.jpg 

นางสาววรัญญา  ไชยเมือง
พนักงานประจำสำนักงาน

นางอรวรรณ จันทร์ฟอง
พนักงานประจำสำนักงาน

นางสาวจันทรัตน์ สงคำ
พนักงานประจำสำนักงาน

empty.jpg สุรศักดิ์.jpg ประทีป.jpg

-ว่าง-
พนักงานการเงินและบัญชี

นายสุรศักดิ์ ทำดี
พนักงานขับรถยนต์

นายประทีป งามบุญวงศ์
พนักงานขับรถยนต์

     


 

 

 

ลูกจ้างชั่วคราว

 

piboonchai.jpg โน๊ต.jpg จักรกิจ.jpg

นายพิบูลย์ชัย ก้อนคำ
พนักงานขับรถยนต์

นายศรายุทธ อุดทา
พนักงานขับรถยนต์

นายจักรกิจ ขัตธิ
พนักงานขับรถยนต์

 

 

 ทนง.jpg 

 

 

คณิศร.jpg

 

 

ต่อพงษ์.jpg 

นายทนง ดวงตา
พนักงานขับรถยนต์

นายคณิศร  นามวงค์
พนักงานขับรถยนต์

นายต่อพงษ์  ขวัญใจ
พนักงานขับรถยนต์

   

 

 


 

กลับด้านบน
 line-on.jpg

 

 


ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

empty.jpg

- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 
ภาณุพงษ์.jpg นวลตอง.jpg พิรมภรณ์.jpg

นายภาณุพงศ์   ปัญญา
นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ

นางสาวนวลตอง ตะวิกา
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

นางสาวพิรมภรณ์ ธิเขียว
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ

 

จอย.jpg   

   

นางภัทรพร  สุทธพันธ์
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

 

 

 

ลูกจ้างชั่วคราว

 

empty.jpg  รตนิน.jpg  

-ว่าง-
นักตรวจสอบภาษี

นางสาวรตนินท์ สองศรียนต์
นักวิชาการสรรพสามิต

 

 

กลับด้านบน
 line-on.jpg

  


ฝ่ายกฎหมาย

 

ฝน.jpg

 

นางสาวประทุมพร  เชื้อหงษ์ทอง
หัวหน้าฝ่ายกฏหมาย

 

ลูกจ้างชั่วคราว

 

อนุรักษ์.jpg 

นายอนุรักษ์ โตปินใจ
นิติกร

 

กลับด้านบน
 line-on.jpg

 


ฝ่ายปราบปราม

เกียงศักดิ์.jpg

- นายเกียงศักดิ์  เกียรติสุริยา -
หัวหน้าฝ่ายปราบปราม

 
 อนัญญา.jpg จูน.jpg

นางสาวอนัญญา คำมูล
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

นางสาวบุญญาลักษณ์  พรมพวง
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

 

 

พนักงานราชการ 

 

 

 

 วัฒนชัย.jpg

นายวัฒนชัย  ดาวฉาย
พนักงานสือสาร


 

ลูกจ้างประจำ 

กมลศิลป์.jpg

นายกมลศิลป์ ไชยเมือง
พนักงานขับรถยนต์ ส ๒

 

 

 

ลูกจ้างชั่วคราว

 

 เฉลิม.jpg  นนทินาฎ.jpg  อารีรัตน์.jpg

นายเฉลิม บุญมา
นักวิชาการสรรพสามิต

นางสาวนนทินาฏ สองศรียนต์
นักวิชาการสรรพสามิต

นางสาวอารีรัตน์ มุงมา
นักวิชาการสรรพสามิต

 เฟิน.jpg  .วรีภัทร.jpg พะเยา.jpg 

นางสาวณัฏฐวี นาคะกุลพิสิทธิ์
นักวิชาการสรรพสามิต


นางสาววีรภัทร  บัวขจร
นักวิชาการสรรพสามิต

  

นางสาวพะเยา  ไชยวงค์
นักวิชาการสรรพสามิต 
 ธัญวรัตน์.jpg สายรุ่ง.jpg 

นางสาวธัญวรัตน์  นิชง
นักวิชาการสรรพสามิต

 นางสาวสายรุ้ง บุญเทพ

นักวิชาการสรรพสามิต 

 

 

 

กลับด้านบน
 line-on.jpg

 


สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองพะเยา

 

 

เอ๋.jpg

  

นางวลัยภรณ์  ธุวะคำ

สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองพะเยา

วิภา.jpg น้ำทิพย์.jpg สุดารัตน์1.jpg

นางสาววิภา  ปัญญามูล
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ

นางสาวน้ำทิพย   นามวงศ์
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฎิบัติงาน

นางสาวสุดารัตน์  ไชยทอง
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

     

 

 

 

 

ลูกจ้างชั่วคราว

 

empty.jpg   tidarat.jpg  

- ว่าง -
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

นางสาวธิดารัตน์ ทำดี
เจ้าพนักงานธุรการ

 
     
 

 

 

 

กลับด้านบน
 line-on.jpg

 

 


สรรพสามิตพื้นที่สาขาปง

   

พงษ์ธวัช.jpg

 

นายพงษ์ธวัช  ธานี
สรรพสามิตพื้นที่สาขาปง

empty.jpg อภิญญา.jpg empty.jpg

นายชยกฤต มณีกาศ
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ

นางสาวอภิญญา  คุณควน
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

นางศิริมล  ยาธานะ
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

 

ลูกจ้างชั่วคราว

 

 ไอซ์.jpg  tatdanai.jpg  

นางสาวสุกัญญา อุธโกนิธิยา
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

นายทัดดนัย เตชะวงค์
เจ้าพนักงานธุรการ

 
     
 


 

 

 

กลับด้านบน
 line-on.jpg