สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา
Phayao Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ทำเนียบผู้บริหาร

สรรพสามิตพื้นที่พะเยา

ชื่อ - นามสกุล

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

 phayao1.jpg

นางสาวสุมาลี ศิริอารยา

20  สิงหาคม  2555 - 29  มกราคม  2556

Rg1-footer.jpg
จินตนา.jpg

นางจินตนา  ดิษเย็น

27  มิถุยายน 2556  -  17 ธันวาคม 2560

Rg1-footer.jpg
 บัญชร.jpg  นายบัญชร  ส่งสัมพันธ์

18 ธันวาคม 2560 - 3 ธันวาคม 2561

Rg1-footer.jpg
 นงลักษณ์.jpg  นางนงลักษณ์ สมัครการ

4 ธันวาคม 2561-  2  ตุลาคม 2562

Rg1-footer.jpg

 uatucm365608.jpg

 นายอำนาจ  อริยจินดา

3 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2564

Rg1-footer.jpg

 ชาาตรี.jpg

 นายชาตรี  สุขสิทธิ์

27 ตุลาคม 2564 - 8 พฤศจิกายน 2565

Rg1-footer.jpg

  444.jpg  

 นายสว่าง  จิโน

9 พฤศจิกายน 2565 - 14 พฤศจิกายน 2566

    มะยะ2.jpg

 นายสราวุธ  นพรัตน์

16 พฤศจิกายน 2566 - ปัจจุบัน