สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา
Phayao Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

เกี่ยวกับสำนักงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี | ฝ่ายปราบปราม | ฝ่ายกฏหมาย
 
bullet_blue.pngสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา
    หน้าที่ความรับผิดชอบ

  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยาเป็นหน่วยราชการสังกัดกรมสรรพสามิตมีหน้าที่ และ ความรับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีและ

     ดำเนินการป้องกันและปราบปรามจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายดังต่อไปนี้ 

     1) พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ใช้บริหารจัดเก็บภาษีสินค้าสุรา   

     2) พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 ใช้บริหารจัดเก็บภาษีสินค้ายาสูบ

     3) พระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2486 ใช้บริหารจัดเก็บภาษีสินค้าไพ่

     4) พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ใช้บริหารจัดเก็บภาษีสินค้าและบริการ ตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติ     พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527

     5) พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 เป็นบทบัญญัติที่กำหนดประเภทสินค้าและบริการ และอัตราภาษี     ที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ได้แก่ สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เครื่องดื่ม เครื่องไฟฟ้า แก้วและเครื่องแก้ว รถยนต์ เรือ ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ รถจักรยานยนต์ หินอ่อนและหินแกรนิตที่แปรรูปแล้ว แบตเตอรี่ ภาษีสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน ภาษีกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งสถานบริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวด ไนต์คลับและดิสโก้เธค สนามแข่งม้า และสนามกอล์ฟ

     6) พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ใช้จัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้นจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิต ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต เพื่อส่งมอบให้แก่กระทรวงมหาดไทย นำไปจัดสรรให้กับท้องถิ่นต่าง ๆ   

กลับด้านบน

    

bullet_blue.pngฝ่ายอำนวยการ
    หน้าที่ความรับผิดชอบ
  •  
  • ปฏิบัติงานในการบริหารงานทั่วไปของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาในด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูลต่าง ๆ งานบริหารงานบุคคล และงานพัสดุครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบและที่กรมได้มอบอำนาจให้ปฏิบัติ ในกรณีต่าง ๆ การจัดเตรียมการประชุม การประสานงาน การติดต่อกับสำนักงานสรรพสามิตภาค หน่วยงาน และบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การจัดทำงบประมาณของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่อยู่ในความ รับผิดชอบ และที่กรมได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติในกรณีต่าง ๆ การตรวจตัดปีเงินผลประโยชน์ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวม ตรวจสอบรายงาน สถิติ ปริมาณงานต่าง ๆ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ สนับสนุน เร่งรัด ติดตาม การปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาพร้อมทั้งการประเมินผลงานต่าง ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายการวางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการประชาสัมพันธ์ของภาค พร้อมทั้งการติดตามแผน เพื่อให้ประชาชน ผู้เสียภาษีมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่กรมจัดเก็บการดำเนินการเกี่ยวกับการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการนอกเวลาทำการปกติปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลับด้านบน

    

bullet_blue.pngฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
    หน้าที่ความรับผิดชอบ
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตทุกประเภท ภาษี อบจ. และที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บการประเมินภาษี เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม การยกเว้น และการขอคืนภาษีประสานงานด้านข้อมูลกับภาค เพื่อประโยชน์ต่องานด้านตรวจสอบภาษีของภาคควบคุม ตรวจสอบ และตรวจปฏิบัติการโรงอุตสาหกรรม/โรงงานที่อยู่ในความควบคุมกำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความสนับสนุนงานด้านการจัดเก็บภาษีแก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาการจัดทำรายงาน งบเดือน และสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาการอนุญาต และการขออนุมัติในกรณีต่าง ๆที่อยู่ในความรับผิดชอบและที่กรมได้มอบอำนาจ ให้ปฏิบัติ การพิจารณาการออกใบอนุญาต พร้อมทั้งการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ และที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บพิจารณาตรวจสอบการขอจดทะเบียนสรรพสามิต การจัดทำข้อมูลสถิติและรายงานที่เกี่ยวข้องควบคุมการเบิกจ่ายและจำหน่ายแสตมป์สรรพสามิตกำกับ ดูแล และควบคุมการผลิตและจำหน่ายใบยาสูบและยาสูบทุกประเภทตามที่กำหนดในกฎหมาย และระเบียบการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าในความควบคุมให้คำปรึกษาแนะนำ ให้ความสนับสนุนด้านใบอนุญาตและทะเบียนสรรพสามิตแก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กลับด้านบน

   

bullet_blue.pngฝ่ายปราบปราม
    หน้าที่ความรับผิดชอบ
  • วางแผนการสืบสวน ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตและดำเนินการปราบปรามยาเสพติดตาม พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบสืบสวน วางแผนจับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิดตามกฎหมายสรรพสามิตและระเบียบวิธีปฏิบัติออกตรวจร้านค้า โรงอุตสาหกรรม โรงงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อให้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย ข้อบังคับและสัญญาของทางราชการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร และความรู้ความเข้าใจเพื่อป้องกันหรือลดการกระทำผิดตามกฎหมายสรรพสามิตกำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความสนับสนุนงานด้านป้องกันและปราบปรามแก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กลับด้านบน

   

bullet_blue.pngฝ่ายกฎหมาย
    หน้าที่ความรับผิดชอบ
  • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการด้านงานคดีในทางแพ่งตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต การเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิตที่อยู่ในความรับผิดชอบและที่กรมได้มอบอำนาจให้ปฏิบัติในกรณีต่าง ๆ การตรวจสอบสำนวนและติดตามผลการเปรียบเทียบคดี พร้อมทั้งการให้ความรู้ ความเข้าใจในงานคดี และเปรียบเทียบปรับแก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาปฏิบัติงานเกี่ยวกับของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตั้งแต่การตรวจรับ การเก็บรักษา การทำลาย และการขายทอดตลาดการจัดทำรายงานสถิติข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กลับด้านบน