ข่าวประชาสัมพันธ์
        เกี่ยวกับสำนักงาน
        ประชาชน/ผู้เสียภาษี
        สำหรับบุคลากร
  
1ปก.jpg
วันพระราชทานธงชาติไทย
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

ITA TH.jpg
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
แอพพลิเคชั่นการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

องค์กรต้นแบบปก1.png
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

แบบประเมิน ปก.jpg
แบบประเมินความพึงพอใจหลังรับบริการของศูนย์ราชการสะดวก
 : ผู้บันทึกข้อมูล