ผลและเป้าหมายการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต

ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต         

      การจัดเก็บรายได้แต่ล่ะเดือนประจำปีงบประมาณ 2564

      การจัดเก็บรายได้แต่ล่ะเดือนประจำปีงบประมาณ 2563

     การจัดเก็บรายได้แต่ล่ะเดือนประจำปีงบประมาณ 2562

     การจัดเก็บรายได้แต่ล่ะเดือนประจำปีงบประมาณ 2561

     การจัดเก็บรายได้แต่ล่ะเดือนประจำปีงบประมาณ 2560

 เป้าหมายรายได้ภาษีสรรพสามิต

      เป้าหมายรายได้ภาษีสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ 2564

      เป้าหมายรายได้ภาษีสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ 2563

     เป้าหมายรายได้ภาษีสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ 2562

     เป้าหมายรายได้ภาษีสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ 2561

     เป้าหมายรายได้ภาษีสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ 2560