ขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ ครั้งที่ 2

ขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ ครั้งที่ 2