ประกาศ "เลื่อนการขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ"

ประกาศ

เนื่องด้วยในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 จะมีการดำเนินการขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง ขอเเจ้งเลื่อนการการขายทอดตลาดฯออกไปก่อน โดยไม่มีกำหนด

เนื่องจากเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการข้างต้น เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และติดเชื้อ COVID19 หากจะมีการขายทอดตลาดฯ

จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ทาง https://www.excise.go.th/phatthalung/ 

ขอบคุณ

ฝ่ายอำนำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง 21 มีนาคม 2565