ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ รายไตรมาส

ปี 2564

 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.63-ธ.ค.63)

 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.64-มี.ค.64)

 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.64-มิ.ย.64)

 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.64-ก.ย.64)

ปี 2563

 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)

 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)

 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)

 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)

ปี 2562

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 61 - ธ.ค. 61)

ไตรมาสที่ 2  (ม.ค. 62 - มี.ค. 62)

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 62 - มิ.ย. 62)

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 62 - ก.ย. 62)

ปี 2561

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 60 - ธ.ค. 60)

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 61 - มี.ค. 61)

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 61 - มิ.ย. 61)

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 61 - ก.ย. 61)

ปี 2560

 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 60  - ก.ย. 60)