การจัดการองค์ความรู้ (Knowlege Management)

-นินัยและการรักษาวินัย ของข้าราชการ KM 2564 "คลิกที่นี้"

-กำหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ พ.ศ.2563 คลิกที่นี้

-ความผิดฐาน "จำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต" คลิกที่นี้

-แนวปฎิบัติการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับยาเส้นที่ผลิตเพื่อขายเป็นวัตถุดิบให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ คลิกที่่นี้

-ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดีตามกฏหมายใหม่ คลิกที่นี้

-พนักงานเจ้าหน้าที่ ม.123 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 คลิกที่นี่