ประกาศเจตนารณ์ สรรพสามิตพื้นที่พัทลุง  

ประกาศเจตนารมณ์ สรรพสามิตพื้นที่พัทลุง พ.ศ.2564

ประกาศเจตนารมณ์ สรรพสามิตพื้นที่พัทลุง พ.ศ.2563

ประกาศเจตนารมณ์ สรรพสามิตพื้นที่พัทลุง พ.ศ.2562

ประกาศเจตนารมณ์ สรรพสามิตพื้นที่พัทลุง พ.ศ.2560