การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ตัวชี้วัด : การเปิดเผยข้อมูล และ การป้องกันการทุจริต

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน : แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT) 

O1 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

     O1 (1)  โครงสร้างหน่วยงาน 

     O1 (2)  ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากร      

     O1 (3)  อำนาจหน้าที่  

     O1 (4)  พื้นที่รับผิดชอบ  

     O1 (5)  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน                       

                  -  ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 5 ปี (พ.ศ.2564 - 2568) 

                 - วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาตร์กรมสรรพสามิต

                 - ค่านิยม วัฒนธรรม กรมสรรพสามิต 

                 - ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

                -  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร

                -  คำอธิบายวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์

                -  ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)

                - ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

     O1 (6)  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน   

     O1 (7)  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

O2 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงาน

     O2 (1)  -  ข่าวผู้บริหารกรมสรรพสามิต

                -  ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต

O3  ช่องทางการปฏิสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน

     O3 (1)  Q & A (ถาม-ตอบ)   

     O3 (2)  Social Network    : facebook/fan page สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง

O4  แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

     O4 (1)    แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565                

                -โครงการ"เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร"

                -โครงการ"เสริมสร้างความผาสุกเเละความผูกพันของบุคลากร และสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อ สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม"                

                -แผนการตรวจสอบภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

                -แผนการตรวจปฏิบัติการโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

                -แผนบริหารความเสี่ยง (การจัดโครงการอบรมให้ความรู้และปฏิบัติตามระเบียบฯ แก่ผู้ประกอบการ)

                -แผนบริหารความเสี่ยง (แผนตรวจสอบภาษี)                

              แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

              -  แผนการจัดโครงการอบรมให้ความรู้และปฏิบัติตามระเบียบฯ 

              -  แผนป้องกันและปราบปราม

              -  แผนการตรวจสอบภาษี

              -  แผนการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่

              -  แผนส่งเสริมการควบคุมภายใน

               -  แผนการออกตรวจปฏิบิติการ กำกับดูแลโรงอุตหกรรม สถานบริการ

               -  แผนการนำนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน

               -  แผนการจัดการความรู้ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่

               -  โครงการสรรพสามิตแบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด CSR

               -  แผนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี    

               -  แผนออกตรวจปฏิบัติการ/กำกับดูแลโรงอุตสาหกรรม สถานบริการ

               -  แผนตรวจตัดปีรายได้และผลประโยชน์

               -  แผนการจัดการความรู้ในองค์กร

               -  แผนการควบคุมภายใน

               -  แผนการตรวจเปรียบเทียบคดี

O5  มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

     O5 (1)  มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน   

                -  การพิจารณาและวิเคราะห์แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ

                -  การตรวจสอบภาษีตามหนังสือเรียก

                -  การป้องกันและปราบปราม

                -  การจัดการของกลาง

                -  การรับและนำส่งเงินรายได้

                -  การปฏิบติงานระบบรายได้

                 - การปฏิบัติงานระบบงานใบอนุญาต

                 - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่สาขา

O6  มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือสำหรับประชาชนของหน่วยงาน

     O6 (1)  มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือสำหรับประชาชน  

     O6 (2)  E-Service   

                - excise smart service

                - การขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ผ่านอินเทอร์เน็ต

                - การยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต

                - แนะนำบริการข้อมูลยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต

O7  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

     O7 (1) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

O8 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน

     O8 (1) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

               - การร้องเรียนการทุจริต                

              -  ร้องทุกข์เรื่องทั่วไป/ร้องเรียนเรื่องทั่วไป

               -  ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ตามแนวปฏิบัติ

               -  คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน

O9  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน

     O9 (1) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

     O9 (2) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม             

     ประจำปีงบประมาณ 2565

               แผนงานโครงการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

               -  สรุปผลความพึงพอใจ

               -  สรุปผลการวิเคราะห์

     ประจำปีงบประมาณ 2564

               -  แผนงานโครงการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

               -  สรุปผลความพึงพอใจ

               -  สรุปผลการวิเคราะห์

     ประจำปีงบประมาณ 2563                

               -  แผนงานโครงการการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

               -  ภาพกิจกรรม

               -  สรุปผลตามแผนงาน

     ประจำปีงบประมาณ 2562

               -  แผนงานโครงการการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

               -  ภาพกิจกรรม

               -  สรุปผลตามแผนงาน

O10  การถ่ายทอดเจตนาจำนงสุจริตของผู้บริหาร

     O10 (1) ประกาศเจตนนารมณ์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง 2566

                 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 

                 เจตจำนงสุจริตของผุ้บริหาร                  

O11  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

     O11 (1) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

                 บุคลากรได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น

O12 แนวทางการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องการทุจริตของหน่วยงาน

     O12 (1) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

     O12 (2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                - คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน

                - แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป/การติดต่อสอบถาม/เสนอแนะ/รับฟังความคิดเห็น

     O12 (3) การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน)

.


  • ITA TH.jpg