การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ตัวชี้วัด : การเปิดเผยข้อมูล และ การป้องกันการทุจริต

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน : แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT) 

O1 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

     O1 (1)  โครงสร้างหน่วยงาน 

     O1 (2)  ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากร      

     O1 (3)  อำนาจหน้าที่  

     O1 (4)  พื้นที่รับผิดชอบ  

     O1 (5)  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน                              

                  -  ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 5 ปี (พ.ศ.2564 - 2568) 

                 - วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาตร์กรมสรรพสามิต

                 - ค่านิยม วัฒนธรรม กรมสรรพสามิต 

                 - ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

                -  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร

                -  คำอธิบายวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์

                -  ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)

                - ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

     O1 (6)  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน   

     O1 (7)  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

O2 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงาน

     O2 (1)  -  ข่าวผู้บริหารกรมสรรพสามิต

                -  ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต

O3  ช่องทางการปฏิสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน

     O3 (1)  Q & A (ถาม-ตอบ)   

     O3 (2)  Social Network    : facebook/fan page สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง

O4  แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

               แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

                 -แผนการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่

                 -แผนตรวจตัดปีรายได้และผลประโยชน์                

                -โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปี พ.ศ.2567              

                -แผนการตรวจสอบภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

                -แผนการตรวจปฏิบัติการโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

                -แผนบริหารความเสี่ยง (การจัดโครงการอบรมให้ความรู้และปฏิบัติตามระเบียบฯ แก่ผู้ประกอบการ)

 

               แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

                 -แผนการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่

                 -แผนตรวจตัดปีรายได้และผลประโยชน์                

                -โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปี พ.ศ.2566              

                -แผนการตรวจสอบภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

                -แผนการตรวจปฏิบัติการโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

                -แผนบริหารความเสี่ยง (การจัดโครงการอบรมให้ความรู้และปฏิบัติตามระเบียบฯ แก่ผู้ประกอบการ)

                -แผนบริหารความเสี่ยง (แผนตรวจสอบภาษี)                

                 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565                

                -โครงการ"เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร"

                -โครงการ"เสริมสร้างความผาสุกเเละความผูกพันของบุคลากร และสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อ สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม"                

                -แผนการตรวจสอบภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

                -แผนการตรวจปฏิบัติการโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

                -แผนบริหารความเสี่ยง (การจัดโครงการอบรมให้ความรู้และปฏิบัติตามระเบียบฯ แก่ผู้ประกอบการ)

                -แผนบริหารความเสี่ยง (แผนตรวจสอบภาษี)                

             

O5  มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

     O5 (1)  มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน   

                -  การพิจารณาและวิเคราะห์แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ

                -  การตรวจสอบภาษีตามหนังสือเรียก

                -  การป้องกันและปราบปราม

                -  การจัดการของกลาง

                -  การรับและนำส่งเงินรายได้

                -  การปฏิบติงานระบบรายได้

                 - การปฏิบัติงานระบบงานใบอนุญาต

                 - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่สาขา

O6  มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือสำหรับประชาชนของหน่วยงาน

     O6 (1)  มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือสำหรับประชาชน                     

                 - คู่มือประชาชน ประจำปี 2567

                 - คู่มือประชาชน ประจำปี 2566

     O6 (2)  E-Service   

                - excise smart service

                - การขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ผ่านอินเทอร์เน็ต

                - การยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต

                - แนะนำบริการข้อมูลยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต

O7  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

     O7 (1) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

O8 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน

     O8 (1) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

               - การร้องเรียนการทุจริต                

              -  ร้องทุกข์เรื่องทั่วไป/ร้องเรียนเรื่องทั่วไป

               -  ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ตามแนวปฏิบัติ

               -  คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน

O9  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน

     O9 (1) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

     O9 (2) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม             

     ประจำปีงบประมาณ 2566

                -  แผนงานโครงการการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

               -  ภาพกิจกรรม

               - สรุปผลตามแผนงาน

 

     ประจำปีงบประมาณ 2565

               แผนงานโครงการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

               -  สรุปผลความพึงพอใจ

               -  สรุปผลการวิเคราะห์

     ประจำปีงบประมาณ 2564

               -  แผนงานโครงการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

               -  สรุปผลความพึงพอใจ

               -  สรุปผลการวิเคราะห์

     ประจำปีงบประมาณ 2563                

               -  แผนงานโครงการการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

               -  ภาพกิจกรรม

               -  สรุปผลตามแผนงาน

     ประจำปีงบประมาณ 2562

               -  แผนงานโครงการการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

               -  ภาพกิจกรรม

               -  สรุปผลตามแผนงาน

O10  การถ่ายทอดเจตนาจำนงสุจริตของผู้บริหาร

     O10 (1)   ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 2567                   

                  ประกาศเจตนนารมณ์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง 2567

                  ประกาศเจตนนารมณ์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง 2566

                 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 2566                             

O11  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

     O11 (1) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

                 บุคลากรได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น

O12 แนวทางการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องการทุจริตของหน่วยงาน

     O12 (1) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

     O12 (2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                - คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน

                - แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป/การติดต่อสอบถาม/เสนอแนะ/รับฟังความคิดเห็น

     O12 (3) การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน)

.


  • ITA TH.jpg