เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร

  

 

                                                                                                                                                                     

โครงสร้างองค์กรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง

 

ผู้บริหาร

 

 

ส จงกลนี.jpg 

นางสาวจงกลนี  บัวทอง

สรรพสามิตพื้นที่พัทลุง

 

 

  10  นายณรงค์  มากจุ้ย .jpg สมบูรณ์.jpg ธงชัย.jpg 

 ว่าง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

นายณรงค์  มากจุ้ย

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

 

นายสมบูรณ์  สายวารี

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

 

นายธงชัย  แย้มยิ้ม

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ


หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 


หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 


หัวหน้าฝ่ายปราบปราม

 


หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

       

 

 
Rg1-footer.jpg

 

 สรรพสามิตพื้นที่สาขา

  

 6  นางสาวปรพร รัตนพันธ์ (เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส).jpg เกรียงไกร11.jpg     

นางสาวปรพร  รัตนพันธ์

เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส

 

นายเกรียงไกร  มุสิกวงศ์

เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส

    

สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองพัทลุง

 

สรรพสามิตพื้นที่สาขาตะโหมด

   

 

 

                                             อัตรากำลังสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง                                                                                                                                                              

  • อัตรากำลัง.jpg