เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร

  

 

                                                                                                                                                                     

โครงสร้างองค์กรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง

 

ผู้บริหาร

 

 

ส นิค.jpg 

นางสาวศรีวราภร  ศิริรุ่งเรืองอมร

สรรพสามิตพื้นที่พัทลุง

 

 

พี่อุ้ย.jpg   3  นายณรงค์  ช่วยพัด (นักจัดการ.jpg  10  นายณรงค์  มากจุ้ย .jpg  พี่กาญ.jpg

นางสาววิลาวรรณ  ยัสโยธา

 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

นายณรงค์  ช่วยพัด

  นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ

 

นายณรงค์  มากจุ้ย

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

 

นางสาวกาญจนา  ปรีดีกุล

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 

 หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

 หัวหน้าฝ่ายปราบปราม

 

 หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

       

 

 
Rg1-footer.jpg

 

 สรรพสามิตพื้นที่สาขา

  

 6  นางสาวปรพร รัตนพันธ์ (เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส).jpg เกรียงไกร11.jpg     

นางสาวปรพร  รัตนพันธ์

เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส

 

นายเกรียงไกร  มุสิกวงศ์

เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส

    

สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองพัทลุง

 

สรรพสามิตพื้นที่สาขาตะโหมด

   

 

                                               อัตรากำลังสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง                                                                                                                                                             
  

 

 1

 

นางสาวศรีวราภร

 

ศิริรุ่งเรืองอมร

 

สรรพสามิตพื้นที่พัทลุง

 

ฝ่ายอำนวยการ

 

2 นางสาววิลาววรรณ ยัสโยธา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
3 นางสาวรัชนีย์ ชูเรือง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
4 นางสาวสุพัตรา อินโป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
5 นางสาวจริณี ด้วงนุ้ย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
6 นางอธิมา สังข์ทอง พนักงานการเงินและบัญชี
7 นางสาวนิภาทิพย์ หนูช่วย พนักงานประจำสำนักงาน
8 นายธนัช อินทรสุข พนักงานสื่อสาร
9 นายเฉลิมวัฒน์ มณี พนักงานขับรถยนต์
10 นายฉัตรชัย จันทรขนิฐ พนักงานขับรถยนต์

 

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

11 นายณรงค์ ช่วยพัด นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
12 นางนัฎชา สิงหวงค์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
13 นางสาวสุมณฑา หนูสังข์ เจ้าพนักงสรรพสามิตชำนาญงาน
14 นางสาวนฤมล ชุมแคล้ว เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน
15 นางสาวสิริกุล ศรีมาก นักตรวจสอบภาษีชำนญการ
16 นางสาวมานิตา แก้วฤทธิ์ นักตรวจสอบภาษี

 

ฝ่ายปราบปราม

 

17 นายณรงค์ มากจุ้ย นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
18 นางอุไร หนูโหยบ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
19 นางนิตยา   นิ่มละมุล เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน
20 นางสาวเสาวภา ศรีเกตุ พนักงานสรรพสามิต
21 นางสาวยุภาวัลย์    บุญพรหม นักวิชาการสรรพสามิต
22 นายสรรยพร ชูแก้ว พนักงานขับรถยนต์

 

ฝ่ายกฎหมาย

 

23 นางสาวกาญจนา  ปรีดีกุล นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
24 นางมารศรี ศรีใหม่ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
25 นายอภิเชษฐ์ ไพฑูลย์

นิติกร

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาเมือง

 

26 นางสาวปรพร รัตนพัธ์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส
27 ส.ต.ท.หญิงพรสุดา ผันแปรจิตร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
28 นายสุวัฒน์ สินเช้ง นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
29 นางสาวจรรยา ศรีภักดี เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
30 นางสาวชัชชญา รัตนจันทร์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน
31 นางสาวจุฑาพิพย์ หนูอินทร์ เจ้าพนักงานธุรการ
32 นางสาวทิพกฤตา มลิแก้ว นักตรวจสอบภาษี
33 นายณรงค์ เกตขาว พนักงานขับรถยนต์

 

 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด

 

34 นายเกรียงไกร มุสิกวงศ์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส
35 นางสาวปณิตา สังข์นุ้ย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
36 นางกฤษณา ดำชู นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
37 นางสาวนิภาพร จันทร์ตรี เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
38 นายอภิชาต สงสมพันธ์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
39 นางปิรัญยา สร้อยสังวาลย์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน
40 นางสาวธนภรณ์ คำนวณ นักวิชาการสรรพสามิต
41 นางสาวสายใจ ดิษสุวรรณ์ พนักงานธุรการ
42 นายอรุณ คงเรือง พนักงานขับรถยนต์
43 นายประนอม มณีรัตน์ พนักงานขับรถยนต์