เกี่ยวกับสำนักงาน > พื้นที่รับผิดชอบ

  
  • Phatthalung 0902.jpg

 

สาขาเมืองพัทลุง

·         อ.เมืองพัทลุง

·         อ.ป่าพะยอม

·         อ.ควนขนุน

·         อ.ศรีบรรพต

สาขาตะโหมด

·       อ.ตะโหมด

·       อ.กงหรา

·       อ.เขาชัยสน

·       อ.บางแก้ว       

·      
อ.ปากพะยูน