ข่าวประชาสัมพันธ์
        เกี่ยวกับสำนักงาน
        ประชาชน/ผู้เสียภาษี
        สำหรับบุคลากร
  
ITA TH.jpg
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
อำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปก1.jpg
โครงการสรรพสามิตแบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19
อำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

สสจปก.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุงมอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดให้สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
อำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

บ้านสวยภาค2.jpg
มาตรฐานการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
อำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล