สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office

พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ สายทอง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ และนางสาวตุลยดา มาศโอสถ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน ได้เข้าร่วมพิธี " วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ " ณ หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office

พิธีทำบุญเลี้ยงพระพร้อมด้วยประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำโดยนางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างฯ ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระพร้อมด้วยประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office

กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ (CSR)

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำโดยนางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างฯ ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ (CSR) โดยร่วมกันเก็บขยะรักษาสิ่งแวดล้อมตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาให้เป็นสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวอีกจังหวัดหนึ่ง

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office

ผ.อ.ภาค ๘ มาตรวจติดตามให้คำแนะนำการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต (GECC)

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๘ พร้อมด้วยคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจติดตามให้คำแนะนำการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต (GECC) ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาเมืองพังงา

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office

การประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายและสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองพังงา/สาขาตะกั่วป่า และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมการประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ โดยการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office

พิธีทำบุญเลี้ยงพระสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่าพร้อมด้วยประชุมประจำเดือนสัญจร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงาและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า นำโดยนางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่าพร้อมด้วยประชุมประจำเดือนสัญจร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ข่าวทั้งหมด

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office ข้อมูลเผยแพร่

การปฏิบัตืงาน
การให้บริการ
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เจตจำนงสุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การเปิดโอการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

การดำเนินการตามมาตรการเพิ่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ประชาสัมพันธ์

สื่อโฆษณาของ ปปช.
National e-Playment