สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายสุธรรม สุริโย สรรพสามิตพื้นที่พังงา นำบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางจารุณี ใสสด สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองพังงา ผู้แทนสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ บริเวณริมถนนสองฝั่งข้างทางซอยวัดสุวรรณคูหา (วัดถ้ำ) หมู่ที่ ๒ ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office

จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะ และพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม บริเวณหน้าอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๖

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายมีชัย พรมเล็ก สรรพสามิตพื้นสาขาตะกั่วป่า ผู้แทนสรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๖ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งรัก ตำบลแม่นางขาว อำเภอคระบุรี จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิตและประชาสัมพันธ์ การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office

โครงการสรรพสามิตสัญจร ครั้งที่ ๒

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ของสำนักงานสรรพสามิต พื้นที่พังงา และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) เข้าร่วมโครงการสรรพสามิตสัญจรเพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในกฎระเบียบของกรมสรรพสามิต ครั้งที่ ๒ โดยได้ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการ ขออนุญาตขายสุรายาสูบ ไพ่และการขอจดทะเบียนสรรพสามิตแก่ผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนทั่วไป ณ โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา พร้อมทั้งแจกแผ่นพับเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้ทราบถึงขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการขอต่อใบอนุญาตฯ และการขอจดทะเบียนสรรพสามิต

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office

ประชุมประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำโดยนายสุธรรม สุริโย สรรพสามิตพื้นที่พังงา จัดประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เพื่อหารือและทราบถึงการจัดเก็บภาษีและการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการกระจายเป้าหมายการจัดเก็บภาษีและการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมทั้งการบริหารราชการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ภายใต้มาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด โดยมีการแนะนำและรายงานตัวสำหรับข้าราชการที่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ จำนวน ๒ ราย

ข่าวทั้งหมด

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 สารอธิบดี

 สารอธิบดี

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office ข้อมูลเผยแพร่

การปฏิบัตืงาน
การให้บริการ
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เจตจำนงสุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การเปิดโอการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

การดำเนินการตามมาตรการเพิ่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ประชาสัมพันธ์

สื่อโฆษณาของ ปปช.
National e-Playment