สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office

ประชุมประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำโดยนายชัยโรจน์ มุลิกะบุตร นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน สรรพสามิตพื้นที่พังงา จัดประชุมประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เพื่อหารือและทราบถึงการจัดเก็บภาษีและการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตพร้อมทั้งการบริหารราชการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ภายใต้มาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด และมอบนโยบายข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน ๒ ราย ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาเมืองพังา โดยกิจกรรมก่อนเริ่มการประชุม ได้ร่วมร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมีและสวดมนต์ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office

กิจกรรม “สรรพสามิตร่วมใจสู้ภัยโควิด”

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำโดยนางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา จัดกิจกรรม “สรรพสามิตร่วมใจสู้ภัยโควิด” ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาหาร น้ำดื่มและผลไม้ ดังนี้ ๑.หน้ากากอนามัย จำนวน ๕๐ กล่อง ๒.หน้ากากอนามัย KF๙๔ จำนวน ๒๒๐ แพ็ค ๓.เจลแอลกอฮอล์ จำนวน ๑๒ ขวด ๔.แอลกอฮอล์ จำนวน ๑๐ แกลอน ๕.สเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน ๖๐ ขวด ๖.อาหารกล่อง จำนวน ๑๓๐ กล่อง ๗.น้ำดื่ม จำนวน ๒๘ แพ็ค ๘.ลองกองและมังคุด จำนวน ๒๖๐ กิโลกรัม แก่บุคลากร ๔ จุด คือ จุดคัดกรองโควิดอำเภอทับปุด จุดคัดกรองโควิดท่านุ่น อำเภอโคกกลอย จุดคัดกรองโควิดบ้านทับกำ อำเภอตะกั่วป่าและโรงพยาบาลสนาม เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรแนวหน้า โดยมีตัวแทน จากฝ่ายปกครอง ตำรวจและสาธารสุขเป็นผู้รับมอบ พร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนผลไม้ของเกษตรกรจังหวัดพังงา

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office

ประชุมประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำโดยนางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา จัดประชุมประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เพื่อหารือและทราบถึงการจัดเก็บภาษีและการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตพร้อมทั้งการบริหารราชการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ภายใต้มาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด โดยเริ่มการประชุม ได้ทำการสวดมนต์ สักการะบูชาพระแก้วมรกต และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพ่อ ร.๕ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งร่วมฟังเพลง “มีศีลสุขล้ำ มีธรรมสุขใจ” เพื่อขัดเกลาจิตใจให้เป็นคนดีมีศีลธรรม แก่บุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office

พิธีประดิษฐานพระทิพยมงคลพุทธปฏิมากร

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำโดยนางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา ร่วมพิธี สวดเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีประดิษฐานพระทิพยมงคลพุทธปฏิมากร ณ หอพระพุทธรูปหลังใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ พระทิพยมงคลพุทธปฏิมากร ลักษณะปางมารวิชัย แกะสลักด้วยหินขาว แต่เดิมประดิษฐาน อยู่ที่บริเวณห้องโถงภายในอาคารศาลากลางจังหวัดพังงา จากนั้นทางจังหวัดได้ทำการก่อสร้างหอพระพุทธรูป หลังใหม่ขึ้นจึงได้อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ หอพระพุทธรูปที่ได้สร้างขึ้นมาใหม่นี้ และทำพิธีประดิษฐานเบิกเนตรโดยพระเทพปัญญาโมลี เจ้าอาวาสวัดประชุมโยธี พระอารามหลวง เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไปได้กราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office

ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำโดยนางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา จัดประชุมประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เพื่อหารือและทราบถึงการจัดเก็บภาษีและการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตพร้อมทั้งการบริหารราชการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ภายใต้มาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด โดยเกิดเริ่มการประชุม ได้ทำการสวดมนต์ สักการะบูชาพระแก้วมรกต และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพ่อ ร.๕ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งร่วมฟังเพลง “มีศิลสุขล้ำ มีธรรมสุขใจ” เพื่อขัดเกลาจิตใจให้เป็นคนดีมีศีลธรรม แก่บุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office

อธิบดีกรมสรรพสามิต ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่บุคลากรภายในภาคที่ ๘ และภาคที่ ๙

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต และคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่บุคลากรภายในสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๘ และสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๙ ผ่านวีดีทัศน์ทางไกลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตฯ กรมสรรพสามิต (ZOOM) โดยแสดงความห่วงใยแก่บุคลากร กรมสรรพสามิต และมอบนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติงาน ภายใต้สถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ข่าวทั้งหมด

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office ข้อมูลเผยแพร่

การปฏิบัตืงาน
การให้บริการ
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เจตจำนงสุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การเปิดโอการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

การดำเนินการตามมาตรการเพิ่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ประชาสัมพันธ์

สื่อโฆษณาของ ปปช.
National e-Playment