สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office

ร่วมแรง ร่วมใจปรับปรุงบริเวณหน้าอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำโดยนางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา และบุคลากรร่วมแรง ร่วมใจปรับปรุงบริเวณหน้าอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ด้วยการตกแต่งต้นไม้ดอกไม้หลากหลายชนิด เพื่อให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เกิดความสวยงาม สดชื่นและสร้างความประทับใจแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการและใช้บริการ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office

ประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำโดยนางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพื่อขัดเกลาจิตใจให้เป็นคนดีมีศีลธรรม และเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ณ สำนักสงฆ์สำราษธรรม อำเภอตะกั่วป่า เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยร่วมแรงร่วมใจผูกเชือกตามแนวบันไดทางขึ้นทางลงเนินเขาสู่สำนักสงฆ์ฯ ถวายผ้าไตรจีวร เครื่องสังฆทานและภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมจัดประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office

จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จะขอเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม เพื่อเป็นสรรพสิริมงคลแก่บุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ข้าพระพุทธเจ้า นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office

พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ สายทอง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ และนางสาวตุลยดา มาศโอสถ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน ได้เข้าร่วมพิธี " วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ " ณ หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office

พิธีทำบุญเลี้ยงพระพร้อมด้วยประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำโดยนางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างฯ ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระพร้อมด้วยประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office

กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ (CSR)

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำโดยนางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างฯ ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ (CSR) โดยร่วมกันเก็บขยะรักษาสิ่งแวดล้อมตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาให้เป็นสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวอีกจังหวัดหนึ่ง

ข่าวทั้งหมด

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office ข้อมูลเผยแพร่

การปฏิบัตืงาน
การให้บริการ
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เจตจำนงสุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การเปิดโอการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

การดำเนินการตามมาตรการเพิ่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ประชาสัมพันธ์

สื่อโฆษณาของ ปปช.
National e-Playment