สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ 92 ปี

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางกอบแก้ว ช่องลมกรด สรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ร่วมทำบุญถวายปัจจัยไทยธรรม และภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ๙ รูป ณ วัดประพาสประจิมเขต (วัดถ้ำพุงช้าง) อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เนื่องในโอกาส วันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ ๙๒ ปี และตามโครงการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมสรรพสามิต

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office

วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี ๒๕๖๗

ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ นางกอบแก้ว ช่องลมกรด สรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เข้าร่วมงาน “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด” ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อบริจาคเงินและสิ่งของสนับสนุนกิจการสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาและกำหนดจัดงานประจำปี และงานกาชาดจังหวัดพังงา ๒๕๖๗...

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๘ มกราคม ๒๕๖๗

ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางกอบแก้ว ช่องลมกรด สรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา...

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางจารุณี ใสสด สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองพังงา ได้รับมอบหมายจากสรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยมีนายบัญชา ธนูอินทร์ ปลัดจังหวัดพังงา รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๗

ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางกอบแก้ว ช่องลมกรด สรรพสามิตพื้นที่พังงา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๗ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office

ร่วมกิจกรรมโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างการตื่นตัวและการมีส่วนร่วมของการเล่นกีฬา และการออกกำลังกาย ของประชาชนผ่านกิจกรรมหรือบริการทางการกีฬา (CSR) ครั้งที่ ๓

ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ นางกอบแก้ว ช่องลมกรด สรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างการตื่นตัวและการมีส่วนร่วมของการเล่นกีฬา และการออกกำลังกายของประชาชนผ่านกิจกรรมหรือบริการทางการกีฬา (CSR) ครั้งที่ ๓ โดยมีนางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในการเปิดงาน...

ข่าวทั้งหมด

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 สารอธิบดี

 สารอธิบดี

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office ข้อมูลเผยแพร่

การปฏิบัตืงาน
การให้บริการ
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เจตจำนงสุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การเปิดโอการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

การดำเนินการตามมาตรการเพิ่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ประชาสัมพันธ์

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ
สื่อโฆษณาของ ปปช.
National e-Playment