สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office

จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จะขอเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม เพื่อเป็นสรรพสิริมงคลแก่บุคลากรสำนักงานสรรพสามิต พื้นที่พังงา และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ข้าพระพุทธเจ้า นายสุธรรม สุริโย สรรพสามิตพื้นที่พังงา ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office

โครงการ “การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของหน่วยงาน”

ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำโดย นายสุธรรม สุริโย สรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดทำโครงการ “การเปิดโอกาส ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการบริหารราชการของหน่วยงาน” ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ ซึ่งจะได้นำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปสู่การวางแผน และประเมินของหน่วยงาน โดยมีผู้ประกอบอุตสาหกรรม ที่ขออนุญาตผลิตยาสูบ ชนิดยาเส้นที่มิใช่ผู้เพาะปลูกยาสูบ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๐ ท่าน

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office

ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำโดยนายสุธรรม สุริโย สรรพสามิตพื้นที่พังงา จัดประชุมประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เพื่อหารือและทราบถึงการจัดเก็บภาษีและการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตพร้อมทั้งการบริหารราชการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ภายใต้มาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสุธรรม สุริโย สรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ดังนี้ ๑. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ในเวลา ๐๗.๓๐ น. ณ โถงทางเดินชั้น ๑ อาคาร ศาลากลาง จังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ๒. พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม ในเวลา ๑๘.๐๐ น. ณ หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ๓. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในเวลา ๑๙.๑๔ น. ณ หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการ จังหวัดพังงา

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office

จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จะขอเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม เพื่อเป็นสรรพสิริมงคลแก่บุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ข้าพระพุทธเจ้า นายสุธรรม สุริโย สรรพสามิตพื้นที่พังงา ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “ลานหลวงปู่ทวด สวนกาญจนาภิเษกเมืองพังงา ปลอดบุหรี่”

ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุธรรม สุริโย สรรพสามิตพื้นที่พังงา และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “ลานหลวงปู่ทวด สวนกาญจนาภิเษกเมืองพังงา ปลอดบุหรี่” ระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา สำนักงานเทศบาลเมืองพังงา และภาคีเครือข่ายสื่อปลอดควันบุหรี่จังหวัดพังงา (มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่) เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อส่งเสริมการควบคุมการสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม ลดผลกระทบด้านสุขภาพของผู้ ไม่สูบบุหรี่ เพิ่มพื้นที่ปลอดควันบุหรี่แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยว

ข่าวทั้งหมด

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office ข้อมูลเผยแพร่

การปฏิบัตืงาน
การให้บริการ
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เจตจำนงสุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การเปิดโอการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

การดำเนินการตามมาตรการเพิ่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ประชาสัมพันธ์

สื่อโฆษณาของ ปปช.
National e-Playment