สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office

ส่งมอบบุหรี่ทำลายหลังคดีถึงที่สุด

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำโดยนายสุธรรม สุริโย ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต รักษาราชการแทน สรรพสามิตพื้นที่พังงา ส่งมอบบุหรี่ทำลายหลังคดีถึงที่สุดแล้ว ให้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา จำนวน ๑๐,๐๐๐ ซอง เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิต สารไล่แมลงให้แก่เกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและเกษตรกรทั่วไป

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office

ยินดีต้อนรับสรรพสามิตพื้นที่พังงา

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำโดยนายชัยโรจน์ มุลิกะบุตร นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ นำหัวหน้าฝ่าย สรรพสามิตพื้นที่สาขาและบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับนายสุธรรม สุริโย ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่พังงา โดยนายสุธรรม สุริโย เข้าสักการะบูชาพระแก้วมรกตและพระพุทธรูปเสด็จพ่อรัชกาลที่ ๕ และได้เดินทางไปสักการะบูชาพระพุทธรูปหลวงปู่ทวดและเจ้าแม่สายทอง ณ ศาลหลักเมืองพังงา เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการวันแรก

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office

โครงการปลูกและดูแลต้นไม้เศรษฐกิจในที่ราชพัสดุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา เข้าร่วมโครงการปลูก และดูแลต้นไม้เศรษฐกิจในที่ราชพัสดุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำ จังหวัดพังงา (คบจ.) ร่วมแรงร่วมใจปลูกต้นฟ้าทะลายโจร จำนวน ๑๐๐ ต้น ในที่ราชพัสดุ ณ หมู่บ้านสายปีหนัง หมู่ที่ ๖ ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office

ประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ โดยใช้ระบบการประชุมวิดีทัศน์ทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์ฯ (Zoom) ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ซึ่งมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office

ประชุมวางแผนและหารือเป้าหมายตรวจ สืบสวน ปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำโดยนางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา จัดประชุมวางแผนและหารือเป้าหมายตรวจ สืบสวน ปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้มาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน และกระจายเป้าหมายแก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาเมืองพังงา และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๔ นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา ร่วมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระองค์ทรงปกครองประเทศชาติและประชาชน ด้วยทศพิธราชธรรม ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและกำลังพระราชหฤทัย ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อให้ประชาราษฎร์มีความกินดีอยู่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

ข่าวทั้งหมด

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office ข้อมูลเผยแพร่

การปฏิบัตืงาน
การให้บริการ
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เจตจำนงสุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การเปิดโอการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

การดำเนินการตามมาตรการเพิ่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ประชาสัมพันธ์

สื่อโฆษณาของ ปปช.
National e-Playment