คู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต

  ตามที่กรมสรรพสามิตได้มีการปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ จาก คู่มือฯ (ฉบับเดิม) จำนวน ๑๐๑ กระบวนงาน เป็นคู่มือฯ (ฉบับใหม่) จำนวน ๖๕ กระบวนงาน ในรูปแบบ Infographic ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมทั้ง ได้จัดทำแบบฟอร์ม ๒ ภาษา และได้เผยแพร่คู่มือฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

คู่มือ1.jpgคู่มือสำหรับประชาชนฯเอกสารแนบ

 


  • คู่มือ2.jpg
  •